Положення про інклюзивну форму здобуття загальної середньої освіти або дошкільної освіти

АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ «СПЕКТР»

НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

______________                                                                                                №_____

Про затвердження Положення

 про інклюзивну форму здобуття

 загальної середньої освіти

Згідно постанови  Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 про «Порядок
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення  про інклюзивну форму здобуття загальної середньої освіти в Академічному ліцеї «Спектр» Новокаховської міської ради (додається).
  2. Заступнику директора з НВР Тищенко О.А. довести дане  Положення  до педагогічних працівників  закладу  і забезпечити його виконання.
  3. Опублікувати даний наказ на сайті закладу.
  4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                                           Т.Є.Долецька

Додаток

 до наказу

№_____від_______

ПОЛОЖЕННЯ
 про інклюзивну форму здобуття загальної середньої освіти в Академічному ліцеї «СПЕКТР» Новокаховської міської ради

1. Це Положення визначає організаційні засади інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами за інституційною (денною) формою здобуття освіти в Академічному ліцеї «СПЕКТР» Новокаховської міської ради.

2. Зарахування учнів до Академічного ліцею «Спектр» здійснюється згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим МОН.

3. Директор АЛНКМР на підставі заяви одного з батьків (інших законних представників) учня та висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, що надається інклюзивно-ресурсним центром, утворює інклюзивний клас та організовує інклюзивне навчання з урахуванням рівня підтримки, рекомендованого інклюзивно-ресурсним центром.

4. Для учнів, які потребують підтримки в освітньому процесі, директор Академічного ліцею «Спектр» формує команду психолого-педагогічного супроводу та забезпечує її роботу в закладі.

5. Для учнів, у яких виникають труднощі під час навчання та які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі, за рішенням закладу освіти надається підтримка першого рівня.

6. Рішення закладу освіти про надання підтримки першого рівня приймається на основі рішення команди, яка проводила оцінку та визначила потребу у наданні підтримки першого рівня,  що відображається у протоколі її засідання, або висновку інклюзивно-ресурсного центру.

7. Команда проводить оцінку на основі відповідної письмової заяви одного з батьків (іншого законного представника) учня, що складається у довільній формі.

8. Припинення надання підтримки першого рівня здійснюється за рішенням команди та/або письмовою заявою одного з батьків (іншого законного представника) учня.

9. Для інших учнів рівень підтримки забезпечується відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру.

10. У разі відсутності у висновку інклюзивно-ресурсного центру інформації про рівень підтримки учня рівень підтримки визначається командою за участю представника інклюзивно-ресурсного центру, що видав такий висновок, та з урахуванням складності порушень учня.

11. Для організації інклюзивного навчання учня команда протягом двох тижнів з початку навчання складає його індивідуальну програму розвитку за формою, визначеною.

12. Індивідуальна програма розвитку підписується всіма членами команди, одним з батьків (іншим законним представником) учня та затверджується керівником закладу освіти.

13. Індивідуальна програма розвитку переглядається не рідше ніж двічі на рік та повинна враховуватися педагогічними працівниками під час освітнього процесу в інклюзивному класі.

14. Індивідуальна програма розвитку зберігається в особовій справі учня три роки. Батьки (інші законні представники) учня можуть отримати копію індивідуальної програми розвитку на вимогу.

15. У разі відрахування, переведення учня до іншого закладу освіти копія індивідуальної програми розвитку подається батьками (іншими законними представниками) учня до закладу освіти, де він продовжує здобуття освіти.

16. Учням відповідно до рівня підтримки та індивідуальної програми розвитку надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) у вигляді занять.

17. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття можуть проводитися в індивідуальній чи груповій формі.

18. Проведення занять в індивідуальній формі здійснюється відповідно до індивідуальної програми розвитку особи.

19. Заступник директора з НВР ліцею складає та затверджує розклад проведення (надання) психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять (послуг).

20. Розклад занять узгоджується з розкладом навчальних занять класу, в якому навчається учень, складається з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, затверджується директором АЛНКМР і не може призводити до перевантаження учнів.

21. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття проводяться фахівцями (із числа працівників закладу освіти та/або додатково залученими фахівцями), з якими АЛНКМР укладають цивільно-правові договори. Умови оплати праці за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) та перелік фахівців, які можуть їх проводити (надавати) у закладах освіти, визначено Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 19, ст. 531).

22. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

23. Тривалість індивідуальних психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять для учнів становить від 20 до 25, а групових – від 35 до 40 хвилин.

24. Для учнів може складатися індивідуальний навчальний план.

25. Індивідуальний навчальний план повинен містити, зокрема, інформацію про назву закладу освіти, прізвище та власне ім’я учня; клас, в якому він навчається; цілі виконання та строк дії індивідуального навчального плану; загальний обсяг навчального навантаження та кількість годин на тиждень для вивчення навчального предмета (інтегрованого курсу); інформацію про адаптацію чи модифікацію змісту освітніх компонентів освітньої програми, послідовність, форму і темп їх засвоєння, очікувані результати навчання.

26. Форма індивідуального навчального плану визначається Академічним ліцеєм «Спектр» Новокаховської міської ради.

27. Індивідуальний навчальний план складається командою за участю педагогічних працівників, які викладають навчальні предмети, у взаємодії з учнями та/або їх батьками (іншими законними представниками), схвалюється педагогічною радою ліцею, затверджується його директором та підписується одним з батьків (іншим законним представником) учня.

28. Інклюзивне навчання учнів, у тому числі згідно з індивідуальним навчальним планом, здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти з урахуванням їх особливих освітніх потреб та особистісно орієнтованого спрямування освітнього процесу, адаптації та/або модифікації окремих навчальних предметів.

29. Організацію інклюзивного навчання учнів забезпечує асистент вчителя, посадові обов’язки якого визначаються його посадовою інструкцією, що затверджується директором АЛНКМР  відповідно до вимог законодавства.

30. В освітньому процесі індивідуальні соціальні та соціально-побутові потреби учнів забезпечуються асистентом учня. Асистентом учня може бути один з батьків (інший законний представник), особа, уповноважена ними, або соціальний працівник, що надає послугу супроводу під час інклюзивного навчання.

31. Умови допуску асистента учня до освітнього процесу для виконання його функцій та вимоги до нього визначаються МОН.

32. Оцінювання результатів навчання учнів у закладах освіти здійснюється за системою та загальними критеріями оцінювання, затвердженими МОН, та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності).

33Після завершення навчання учні отримують документи про освіту державного зразка відповідно до зразків документів про загальну середню освіту, затверджених МОН.

34. Академічний ліцей «Спектр» Новокаховської міської ради організовує інклюзивне навчання учнів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ «СПЕКТР»

НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

______________                                                                                                №_____

Про затвердження Положення

 про інклюзивну форму здобуття

 загальної середньої освіти

Згідно постанови  Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 про «Порядок
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»,

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення  про інклюзивну форму здобуття загальної середньої освіти в Академічному ліцеї «Спектр» Новокаховської міської ради (додається).
  2. Заступнику директора з НВР Тищенко О.А. довести дане  Положення  до педагогічних працівників  закладу  і забезпечити його виконання.
  3. Опублікувати даний наказ на сайті закладу.
  4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                                           Т.Є.Долецька

Додаток

 до наказу

№_____від_______

ПОЛОЖЕННЯ
 про інклюзивну форму здобуття загальної середньої освіти в Академічному ліцеї «СПЕКТР» Новокаховської міської ради

1. Це Положення визначає організаційні засади інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами за інституційною (денною) формою здобуття освіти в Академічному ліцеї «СПЕКТР» Новокаховської міської ради.

2. Зарахування учнів до Академічного ліцею «Спектр» здійснюється згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим МОН.

3. Директор АЛНКМР на підставі заяви одного з батьків (інших законних представників) учня та висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, що надається інклюзивно-ресурсним центром, утворює інклюзивний клас та організовує інклюзивне навчання з урахуванням рівня підтримки, рекомендованого інклюзивно-ресурсним центром.

4. Для учнів, які потребують підтримки в освітньому процесі, директор Академічного ліцею «Спектр» формує команду психолого-педагогічного супроводу та забезпечує її роботу в закладі.

5. Для учнів, у яких виникають труднощі під час навчання та які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі, за рішенням закладу освіти надається підтримка першого рівня.

6. Рішення закладу освіти про надання підтримки першого рівня приймається на основі рішення команди, яка проводила оцінку та визначила потребу у наданні підтримки першого рівня,  що відображається у протоколі її засідання, або висновку інклюзивно-ресурсного центру.

7. Команда проводить оцінку на основі відповідної письмової заяви одного з батьків (іншого законного представника) учня, що складається у довільній формі.

8. Припинення надання підтримки першого рівня здійснюється за рішенням команди та/або письмовою заявою одного з батьків (іншого законного представника) учня.

9. Для інших учнів рівень підтримки забезпечується відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру.

10. У разі відсутності у висновку інклюзивно-ресурсного центру інформації про рівень підтримки учня рівень підтримки визначається командою за участю представника інклюзивно-ресурсного центру, що видав такий висновок, та з урахуванням складності порушень учня.

11. Для організації інклюзивного навчання учня команда протягом двох тижнів з початку навчання складає його індивідуальну програму розвитку за формою, визначеною.

12. Індивідуальна програма розвитку підписується всіма членами команди, одним з батьків (іншим законним представником) учня та затверджується керівником закладу освіти.

13. Індивідуальна програма розвитку переглядається не рідше ніж двічі на рік та повинна враховуватися педагогічними працівниками під час освітнього процесу в інклюзивному класі.

14. Індивідуальна програма розвитку зберігається в особовій справі учня три роки. Батьки (інші законні представники) учня можуть отримати копію індивідуальної програми розвитку на вимогу.

15. У разі відрахування, переведення учня до іншого закладу освіти копія індивідуальної програми розвитку подається батьками (іншими законними представниками) учня до закладу освіти, де він продовжує здобуття освіти.

16. Учням відповідно до рівня підтримки та індивідуальної програми розвитку надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги (допомога) у вигляді занять.

17. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття можуть проводитися в індивідуальній чи груповій формі.

18. Проведення занять в індивідуальній формі здійснюється відповідно до індивідуальної програми розвитку особи.

19. Заступник директора з НВР ліцею складає та затверджує розклад проведення (надання) психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять (послуг).

20. Розклад занять узгоджується з розкладом навчальних занять класу, в якому навчається учень, складається з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, затверджується директором АЛНКМР і не може призводити до перевантаження учнів.

21. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття проводяться фахівцями (із числа працівників закладу освіти та/або додатково залученими фахівцями), з якими АЛНКМР укладають цивільно-правові договори. Умови оплати праці за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) та перелік фахівців, які можуть їх проводити (надавати) у закладах освіти, визначено Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 19, ст. 531).

22. Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження учнів.

23. Тривалість індивідуальних психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять для учнів становить від 20 до 25, а групових – від 35 до 40 хвилин.

24. Для учнів може складатися індивідуальний навчальний план.

25. Індивідуальний навчальний план повинен містити, зокрема, інформацію про назву закладу освіти, прізвище та власне ім’я учня; клас, в якому він навчається; цілі виконання та строк дії індивідуального навчального плану; загальний обсяг навчального навантаження та кількість годин на тиждень для вивчення навчального предмета (інтегрованого курсу); інформацію про адаптацію чи модифікацію змісту освітніх компонентів освітньої програми, послідовність, форму і темп їх засвоєння, очікувані результати навчання.

26. Форма індивідуального навчального плану визначається Академічним ліцеєм «Спектр» Новокаховської міської ради.

27. Індивідуальний навчальний план складається командою за участю педагогічних працівників, які викладають навчальні предмети, у взаємодії з учнями та/або їх батьками (іншими законними представниками), схвалюється педагогічною радою ліцею, затверджується його директором та підписується одним з батьків (іншим законним представником) учня.

28. Інклюзивне навчання учнів, у тому числі згідно з індивідуальним навчальним планом, здійснюється відповідно до освітньої програми закладу освіти з урахуванням їх особливих освітніх потреб та особистісно орієнтованого спрямування освітнього процесу, адаптації та/або модифікації окремих навчальних предметів.

29. Організацію інклюзивного навчання учнів забезпечує асистент вчителя, посадові обов’язки якого визначаються його посадовою інструкцією, що затверджується директором АЛНКМР  відповідно до вимог законодавства.

30. В освітньому процесі індивідуальні соціальні та соціально-побутові потреби учнів забезпечуються асистентом учня. Асистентом учня може бути один з батьків (інший законний представник), особа, уповноважена ними, або соціальний працівник, що надає послугу супроводу під час інклюзивного навчання.

31. Умови допуску асистента учня до освітнього процесу для виконання його функцій та вимоги до нього визначаються МОН.

32. Оцінювання результатів навчання учнів у закладах освіти здійснюється за системою та загальними критеріями оцінювання, затвердженими МОН, та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності).

33Після завершення навчання учні отримують документи про освіту державного зразка відповідно до зразків документів про загальну середню освіту, затверджених МОН.

34. Академічний ліцей «Спектр» Новокаховської міської ради організовує інклюзивне навчання учнів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.


Слідкувати за нами:

Comments are closed.