Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у закладі

Додаток 2

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З БІОЛОГІЇ

При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з біології враховується:

рівень оволодіння біологічними ідеями. що становлять важливу складову загальнолюдської культури;

– обсяг відтворення знань, рівень розуміння навчального матеріалу;

– самостійність суджень, систематизація та глибина знань;

– дієвість знань, уміння застосовувати їх у практичній діяльності з метою розв’язування практичних задач;

– уміння робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності;

– рівень оволодіння практичними уміннями та навичками спостереження та дослідження природи.

Усні відповіді учнів оцінюються за такими показниками:

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)
Початковий1Учень за допомогою вчителя або з використанням підручника, зошитарозпізнає і називає окремі біологічні об’єкти
2Учень за допомогою вчителя або з використанням підручника, зошитаназиває окремі ознаки біологічних об’єктів; наводить елементарні приклади біологічних об’єктів
3Учень відтворює окремі факти; за допомогою вчителя або з використанням підручника, зошита, характеризує окремі ознаки біологічних об’єктів; дає односліві відповіді, допускає суттєві помилки
Середній4Учень допукає помилки при відтворенні частини матеріалу
5Ученьдопускає несуттєві помилки, відтворює основний зміст навчального матеріалу, проводить нескладні дослідження за допомогою вчителя
6Ученьсамостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал, за зразком розв’язує прості вправи і задачі, відповідає на окремі запитання
Достатній7Учень самостійно відтворює основну частину навчального матеріалу, знає необхідну термінологію, розкриває суть біологічних понять та явищ, висновки формулює за допомогою вчителя
8Учень самостійно відтворює матеріал; відповідає на запитання, пояснює причинно-наслідкові зв’язки; застосовує отримані знання у стандартних ситуаціях; розв’язує типові біологічні вправи і задачі користуючись алгоритмом
9Учень вільно відтворює навчальний матеріал, самостійно розв’язує типові біологічні вправи і задачі; користуватись посібниками, пояснює результати досліджень, виявляє емоційно-ціннісне ставлення до природи
Високий10Учень логічно та усвідомлено відтворює матеріал,  розкриває суть явищ, наводить приклади, аналізує, узагальнює, систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв’язки процесів в межах програми
11Учень виявляє міцні й глибокі знання у межах програми, власними прикладами, дає порівняльну характеристику біологічним явищам, визначає практичне застосування  результатів дослідження, активно виявляє ціннісні орієнтації та переконання
12Учень  виявляє системні знання з біології, використовує їх у нестандартних ситуаціях; самостійно аналізує і, виявляє особисту позицію щодо біологічних явищ, виконує ускладненні завдання, використовуючи додаткову інформацію, уміє визначити проблему та шляхи розв’язання,  бере участь у дискусіях, вирішенні проблемних питань

Оцінювання лабораторних і практичних робіт

При оцінюванні лабораторних і практичних робіт враховується:

– обсяг виконання завдань роботи;

– наявність помилок, їх кількість;

– оформлення роботи (порядок оформлення, виконання рисунків біологічних об’єктів, охайність тощо);

– для лабораторних робіт наявність і зміст висновків (відповідність меті та змісту завдань роботи, повнота, логічність, послідовність тощо);

– для практичних робіт наявність і зміст звіту про роботу;

– рівень самостійності під час виконання завдань і формулювання висновків (написання звіту).

використовує знання у нестандартних ситуаціях; виявляє ставлення й готовність реагувати відповідно до засвоєних ціннісних орієнтацій

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)
Початковий1 Учень  за допомогою вчителя або з використанням підручника (робочогозошита) розпізнає і називає окремі біологічні об’єкти; знає правила техніки безпеки при виконанні лабораторних та практичних робіт
2Учень  за допомогою вчителя або з використанням підручника (робочогозошита) наводить елементарні приклади біологічних об’єктів і їх окремі ознаки; за інструкцією і з допомогою вчителя фрагментарно виконує лабораторні та практичніроботи без оформлення
3Учень відтворює окремі факти; за допомогою вчителя або звикористанням підручника (робочого зошита) фрагментарно характеризує окремі ознаки біологічних об’єктів; відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді; за інструкцією і з допомогою вчителя фрагментарно виконує лабораторні та практичні роботи без належного оформлення
Середній4Учень за допомогою вчителя відтворює незначну частину навчальногоматеріалу, дає визначення окремих біологічних понять, дає неповну характеристику загальних ознак біологічних об’єктів; у відповідях може допускати помилки; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи з неповним їх оформленням
5Учень  відповідаючи на запитання вчителя відтворює основний змістнавчального матеріалу; характеризує загальні ознаки біологічних об’єктів, дає визначення окремих біологічних понять, описує біологічні обєкти за планом,допускаючи несуттєві біологічні помилки; проводить та описує спостереження; за допомогою вчителя виконує прості біологічні дослідження та описує їх результати; наводить приклади, що ґрунтуються на матеріалі підручника; у відповідях може допускати помилки; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні тапрактичні роботи, частково оформляє їх
6Учень самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал, відповідаєна окремі запитання; частково пояснює відповідь прикладами, що наведені у підручнику; у цілому правильно вживає біологічні терміни; характеризує будову та функції окремих біологічних об’єктів за планом з незначними неточностями; за інструкцією і з допомогою вчителя виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх без висновків
Достатній7Учень самостійно відтворює основну частину навчального матеріалу,використовуючи необхідну термінологію; розкриває суть біологічних понять, допускаючи у відповідях неточності; за визначеними ознаками порівнює біологічні об‘єкти та явища; виконує прості біологічні дослідження та описує їх результати; з допомогою вчителя формулює висновки, за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, звертаючись за консультацією до вчителя, оформляє їх, робитьвисновки з допомогою вчителя
8Учень самостійно відтворює навчальний матеріал; відповідає на поставлені запитання, допускаючи у відповідях неточності; порівнює біологічні об’єкти, явища і процеси живої природи, встановлює відмінності між ними; пояснює причиннонаслідкові зв’язки; застосовує отримані знання у стандартних ситуаціях; за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, звертаючись за консультацією до вчителя, оформляє їх, робить неповні висновки
9Учень вільно відтворює навчальний матеріал та відповідає на поставлені запитання; аналізує інформацію, за допомогою вчителя встановлює причинно-наслідкові зв’язки; самостійно розв’язує типові біологічні вправи і задачі; використовує знання у стандартних ситуаціях; виправляє помилки; уміє працювати зі схемами, графіками, малюнками, таблицями, атласами-визначниками, натуральними біологічними обєктами та їх моделями; виконує прості біологічні дослідження та пояснює їх результати; виявляє емоційноціннісне ставлення до живої природи, за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить не чітко сформульовані висновки
Високий10Учень логічно та усвідомлено відтворює навчальний матеріал умежах програми; розкриває суть біологічних явищ, процесів, пояснює відповіді прикладами; дає порівняльну характеристику біологічним об’єктам і явищам з визначенням подібності й відмінності; аналізує, систематизує, узагальнює, встановлює причиннонаслідкові зв’язки; використовує знання у нестандартних ситуаціях; виявляє ставлення й готовність реагувати відповідно до засвоєних ціннісних орієнтацій, за інструкцією виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить чітко сформульовані висновки
11Учень  виявляє міцні й глибокі знання з біології у межах програми;самостійно аналізує і розкриває закономірності живої природи, пояснює прикладами, що ґрунтуються на власних спостереженнях; дає порівняльну характеристику біологічним явищам з поясненням причин подібностей й відмінностей; встановлює і обґрунтовує причиннонаслідкові зв’язки;визначає можливості практичного застосування результатів дослідження; виявляє переконання і активно проявляє ціннісні орієнтації, здійснюючи вибір завдань і рішень, за інструкцією ретельно виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить логічно побудовані висновки
12Учень  виявляє системні знання з біології, усвідомлено використовує їх устандартних та нестандартних ситуаціях; самостійно аналізує біологічні явища і процеси, виявляє особисту позицію щодо них; використовує знання з інших предметів для виконання ускладнених завдань; знаходить та використовує додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; уміє виокремити проблему і визначити шляхи її розв’язання, приймати рішення, аргументувати власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення, бере участь у дискусіях, вирішенні проблемних питань, ретельно виконує лабораторні та практичні роботи, оформляє їх, робить самостійні обґрунтовані висновки

Оцінювання під час дистанційного навчання

проводиться допомогою дистанційних платформ:

Хмарний сервіс Google-диск надає можливості створювати   багатофункціональне користувацьке середовище, продуктивне та зручне для учнів та вчителів, для обміну файлами, структурування і збереження їх в одному місці.

Google-форма. Можна збирати відповіді учнів та учениць і потім проводити автоматичне оцінювання результатів тестування – тестові завдання для поточного, тематичного та семестрового оцінювання включають у себе чотири рівні завдань:

І рівень – це тестове завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-3б)

ІІ рівень складався з трьох завдань, відповідно до яких треба було продовжити запропоноване твердження (4-6 б)

ІІІ рівень представлений завданнями, які вимагають зробити підписи до позначень на рисунку; установлення відповідності між групами та представниками наведених категорій, (7-9 б)

ІV рівень – це відкрите запитання, що потребує розгорнутої відповіді. (10 – 12б)

Отримання навчальних матеріалів та спілкування між учасниками дистанційного навчання забезпечується через передачу відео-, аудіо, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі. Це можуть бути письмові роботи (самостійні і контрольні, тестові завдання тощо), а також навчальний проект, заповнення таблиць, побудова схем, моделей тощо.За потреби, завдання можна контролювати через будь-який месенджер, що має відеозв’язок (Zoom, Skype, Мееt ).

Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є не перевірка і  контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями. Тому в організації  щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет не поточному, а  формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування  засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності. Результати  виконаних учнями самостійних робіт мають використовуватися для відзначення їх  успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального  матеріалу в умовах дистанційного навчання. 

Поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній і письмовій формах,  застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи,  дослідницькі та творчі проекти, усні співбесіди та опитування тощо. Якщо вчитель  застосовує одну з платформ для дистанційного навчання (Google Клас, Naurok , Moodle  тощо), то МОН рекомендує налаштувати опцію проходження тесту один раз та  обмежити час на виконання завдання, встановити термін для здачі тесту  (контрольної, практичної або самостійної роботи тощо), повідомляти результати  індивідуально після здачі робіт всіма учнями. 

Більш традиційний підхід передбачає передачу виконаних письмових робіт  (зроблених на комп’ютері або сфотографованих) через електронну пошту або платформу  Google Клас, moodle та інші, один із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо). 

Усні завдання можуть бути оцінені учителем безпосередньо через Skype, Zoom або  будь-який месенджер, що забезпечує відеозв’язок у синхронному режимі або перевірені  опосередкованим способом через відео або аудіо файли, надіслані учнями на пошту  вчителя. 

За відсутності засобів Інтернет-зв’язку, зворотній зв’язок з учнями вчитель може  підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою.Учитель може організувати самооцінювання учнями успішності своєї роботи,  надіславши їм ключі для самоперевірки (після виконання роботи), критерії оцінювання та  самооцінювання творчих робіт тощо. 

Якщо потрібно, вчитель може провести додаткове усне опитування учнів телефоном  або через відеозв’язок. 

Критерії оцінювання тесту

Оцінка Відсоток 
1-3 Виконано 30 % тесту 
Виконано 31-44% 
Виконано 45-54% 
Виконано 55-64% 
Виконано 65-74%Тест на платформі «На урок» максимально оцінюється В 10 балів! Учень заходить для виконання тесту 1 раз, під своїм прізвищем. У разі будь яких сторонніх позначок, символів, або «лівих прізвищ»,  оцінка знижується всім на 2 бала.  
Виконано 75-84%
9Виконано 85-94%
10Виконано 95-100%

Оцінювання навчальних досягнень учнів під час дистанційного навчання

Що виконав учень Відповідна кількість балів за завдання
 Учень не вийшов на уроку журнал ставиться “н” 
 Учень вийшов на урок, але не відповідає на запитання вчителя1бал
 Учень не надіслав на перевірку роботу, яка була опублікована у Google Класі1 бал
 Учень працює активноДивись (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів)
Учень отримав за тему оцінку в десятих(7,5 балів) – оцінка за тему виставляється на пользу учневі (8 балів).Для написання підсумкової роботи (контроль знань з теми), учень приходить індивідуально до навчального закладу. У разі відсутності роботи (див. учень знаходиться на самоізоляції, або хворіє)

Оцінювання навчальних досягнень учнів під час  змішаного навчання(учень знаходиться на самоізоляції, або на лікарняному)

Що виконав учень Відповідна кількість балів за завдання
 Учень не вийшов на уроку журнал ставиться “н” 
 Учень вийшов на урок, але не відповідає на запитання вчителя2 бали
 Учень не надіслав на перевірку роботу, яка була опублікована у Google Класі2 бали
 Учень працює активноДивись (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів)
Учень в установлений термін не надав роботуна перевірку вчителю2 бали
Учень не в змозі прийти до навчального закладу для написання контрольної роботи      Відсутність роботи враховується при виставленні тематичної оцінкивищий бал за работу, який може отримати учень становить 10 балів(учень має доступ до  інтернету, мобільного телефона).  Робота пишеться дистанційно, в реальному часі з його обмеженням,  при включеній камері, що спрямована на учня. Вчитель має право, після написання роботи в телефонному режимі поспілкуватися з учнем для з’ясування ступеня самостійності виконання роботи. Максимальна оцінка за тему 8 балів.
Учень отримав за тему оцінку в десятих(7,5 балів) – оцінка за тему виставляється на пользу учневі (8 балів).
Анкетування. Для проведення поточного контролю під час дистанційного навчання зручно використовувати різноманітні анкети. Анкета – достатньо гнучкий інструмент, оскільки питання можна ставити безліччю різних способів. У дистанційній освіті після освоєння кожної теми можна використовувати анкети, в яких учень сам оцінює свої результати навчання за такими показниками: – зрозумів / зрозуміла, можу вирішити самостійно; – зрозумів / зрозуміла можу вирішити з підказкою; – не зрозумів / не зрозуміла, не можу вирішити. Важливо:  не лише збирати зворотний зв’язок від учнів, а й надавати їм свій: що виконано добре, над чим варто попрацювати, де найближча зона розвитку учня чи учениці. Намагайтесь надавати дітям більше підтримки, ніж критики, вони й так страждають від соціальної ізоляції та вимушеного перебування вдома

Додаток 3

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ГЕОГРАФІЇ

Оцінюючи навчальні досягнення учнів з географії, необхідно враховувати:

– правильність і науковість викладення матеріалу, повноту розкриття понять і   закономірностей, точність вживання географічної та картографічної термінології;

– ступінь самостійності відповіді;

– логічність, доказовість у викладенні матеріалу;

– ступінь сформованості інтелектуальних, загальноосвітніх, специфічних умінь  (робота з картографічними, статистичними та іншими додатковими матеріалами).

  Критерії навчальних досягнень учнів
Початковий1Учень (учениця) розрізняє окремі географічні явища чи об’єкти (гори і рівнини, суша і океан, село і місто, галузь і т.д.) та з допомогою вчителя знаходить їх на карті
2Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює окремі факти на елементарному рівні, розрізняє один або декілька запропонованих географічних об’єктів та з допомогою вчителя намагається знайти їх на карті
3Учень (учениця) дає нечіткі характеристики географічних об’єктів; за допомогою вчителя знаходить їх на карті, може самостійно розрізнити окремі географічні поняття
Середній4Учень (учениця) частково відтворює текст підручника, дає нечітке визначення основних понять і термінів за допомогою вчителя. Називає,   відповідно до теми конкретного уроку,  компоненти географічної оболонки та складові господарства; повторює за зразком практичну роботу; під час відповіді намагається користуватися географічною  картою
5Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу без розкриття причинно-наслідкових зв’язків, описує  географічні об’єкти чи явища за типовим планом. Намагається робити висновки без підтвердження їх прикладами; частково володіє обов’язковою географічною номенклатурою
6Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює значну частину вивченого матеріалу у відповідності з його викладом у підручнику. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою
Достатній7Учень (учениця) має достатні географічні знання і застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій. Має цілісне уявлення про природні та суспільні явища, вміє вести спостереження за навколишнім середовищем; достатньо володіє картографічним матеріалом
8Учень (учениця) засвоїв основні уявлення, поняття і категорії географічної науки про Землю та господарську діяльність людини.  Застосовує здобуті знання на практиці, використовуючи прийоми аналізу статистичних даних про господарство і населення, показує їх зміну у часі. Вміє наводити приклади взаємодії людини і природи; знає обов’язкову географічну номенклатуру
9Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для виконання практичних робіт; має чіткі уявлення про компоненти природи і просторову організацію господарства; пояснює причинно-наслідкові зв’язки в природі і господарстві; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом
Високий10Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку певних процесів та явищ, передбачених навчальною програмою; пояснює прикладне значення географічних знань, дає розгорнуту відповідь, відбирає необхідні знання; вільно застосовує більшість географічних понять та може їх класифікувати; добре володіє картографічним матеріалом
11Учень (учениця) має глибокі знання про об’єкт вивчення, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження і висновки, вміє працювати з рекомендованими вчителем джерелами географічної інформації; на високому рівні аналізує та використовує картографічну інформацію
12Учень (учениця) володіє грунтовними географічними знаннями у  межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення; самостійно аналізує природні та суспільні явища, робить відповідні висновки  і узагальнення; здатний розв’язувати проблемні завдання; вільно володіє картографічною інформацією та творчо її використовує

Критерії оцінювання практичних робіт з географії

    Критерії навчальних досягнень учнів
Початковий1,2,3  Учень не підготувався до виконання цієї практичної роботи. Отримані результати не дозволяють зробити правильні висновки, повністю не відповідають вказаній меті. Виявив низький рівень знань теоретичного матеріалу та відсутність необхідних практичних умінь. Керівництво й допомога зі сторони вчителя або добре підготовлених однокласників неефективні через погану підготовку учня.
Середній4,5,6Практична робота виконана й оформлена учнем з допомогою учителя або добре підготовлених однокласників, які вже виконали успішно дану роботу. На виконання роботи витрачено багато часу (закінчена робота дома). Учень показав знання теоретичного матеріалу, але виявив труднощі при практичному використанні карт атласу, статистичних матеріалів, географічних приладів тощо. Допустив неточності та неохайність при оформленні результатів роботи.
Достатній7,8,9Практична робота виконана учнем у повному обємі й самостійно. Допустив відхилення від необхідної послідовності виконання, які не впливають на правильність кінцевого результату (переставив місцями пункти типового плану характеристики географічного обєкта тощо). Використав названі вчителем джерела знань (сторінку атласу, підручника, статистичного довідника та ін.). Показав знання основного теоретичного матеріалу й оволодіння вміннями, необхідними для самостійного виконання практичної роботи. Допустив неточності в оформленні результатів роботи.
Високий10,11,12Практична робота виконана в повному обємі з дотриманням необхідної послідовності та інструктивних рекомендацій. Учень працює самостійно: підібрав необхідні джерела знань, виявив необхідні теоретичні знання, практичні уміння й навички. Робота оформлена акуратно, з дотриманням усіх вимог. В ході виконання роботи та оформленні її результатів виявив творчий, оригінальний підхід.

Оцінювання під час дистанційного навчання

проводиться допомогою дистанційних платформ:

Хмарний сервіс Google-диск надає можливості створювати багатофункціональне користувацьке середовище, продуктивне та зручне для учнів та вчителів, для обміну файлами, структурування і збереження їх в одному місці.

Google-форма. Можна збирати відповіді учнів та учениць і потім проводити автоматичне оцінювання результатів тестування – тестові завдання для поточного, тематичного та семестрового оцінювання включають у себе чотири рівні завдань:

І рівень – це тестове завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-3б)

ІІ рівень складався з трьох завдань, відповідно до яких треба було продовжити запропоноване твердження (4-6 б)

ІІІ рівень представлений завданнями, які вимагають зробити підписи до позначень на рисунку; установлення відповідності між групами та представниками наведених категорій, (7-9 б)

ІV рівень – це відкрите запитання, що потребує розгорнутої відповіді. (10 – 12б)

Отримання навчальних матеріалів та спілкування між учасниками дистанційного навчання забезпечується через передачу відео-, аудіо, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі. Це можуть бути письмові роботи (самостійні і контрольні, тестові завдання тощо), а також навчальний проект, заповнення таблиць, побудова схем, моделей тощо.За потреби, завдання можна контролювати через будь-який месенджер, що має відеозв’язок (Zoom, Skype, Мееt ).

Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є не перевірка і  контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями. Тому в організації  щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет не поточному, а  формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування  засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності. Результати  виконаних учнями самостійних робіт мають використовуватися для відзначення їх  успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального  матеріалу в умовах дистанційного навчання. 

Поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній і письмовій формах,  застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи,  дослідницькі та творчі проекти, усні співбесіди та опитування тощо. Якщо вчитель  застосовує одну з платформ для дистанційного навчання (Google Клас, Naurok , Moodle  тощо), то МОН рекомендує налаштувати опцію проходження тесту один раз та  обмежити час на виконання завдання, встановити термін для здачі тесту  (контрольної, практичної або самостійної роботи тощо), повідомляти результати  індивідуально після здачі робіт всіма учнями. 

Більш традиційний підхід передбачає передачу виконаних письмових робіт  (зроблених на комп’ютері або сфотографованих) через електронну пошту або платформу  Google Клас, moodle та інші, один із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо). 

Усні завдання можуть бути оцінені учителем безпосередньо через Skype, Zoom або  будь-який месенджер, що забезпечує відеозв’язок у синхронному режимі або перевірені  опосередкованим способом через відео або аудіо файли, надіслані учнями на пошту  вчителя. 

За відсутності засобів Інтернет-зв’язку, зворотній зв’язок з учнями вчитель може  підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою.Учитель може організувати самооцінювання учнями успішності своєї роботи,  надіславши їм ключі для самоперевірки (після виконання роботи), критерії оцінювання та  самооцінювання творчих робіт тощо. 

Якщо потрібно, вчитель може провести додаткове усне опитування учнів телефоном  або через відеозв’язок. 

Критерії оцінювання тесту

Оцінка Відсоток 
1-3 Виконано 30 % тесту 
Виконано 31-44% 
Виконано 45-54% 
Виконано 55-64% 
Виконано 65-74%Тест на платформі «На урок» максимально оцінюється В 10 балів! Учень заходить для виконання тесту 1 раз, під своїм прізвищем. У разі будь яких сторонніх позначок, символів, або «лівих прізвищ»,  оцінка знижується всім на 2 бала.  
Виконано 75-84%
9Виконано 85-94%
10Виконано 95-100%

Оцінювання навчальних досягнень учнів під час дистанційного навчання

Що виконав учень Відповідна кількість балів за завдання
 Учень не вийшов на уроку журнал ставиться “н” 
 Учень вийшов на урок, але не відповідає на запитання вчителя1бал
 Учень не надіслав на перевірку роботу, яка була опублікована у Google Класі1 бал
 Учень працює активноДивись (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів)
Учень отримав за тему оцінку в десятих(7,5 балів) – оцінка за тему виставляється на пользу учневі (8 балів). Для написання підсумкової роботи (контроль знань з теми), учень приходить індивідуально до навчального закладу. У разі відсутності роботи (див. учень знаходиться на самоізоляції, або хворіє)

Оцінювання навчальних досягнень учнів під час змішаного навчання

Що виконав учень Відповідна кількість балів за завдання
 Учень не вийшов на уроку журнал ставиться “н” 
 Учень вийшов на урок, але не відповідає на запитання вчителя2 бали
 Учень не надіслав на перевірку роботу, яка була опублікована у Google Класі2 бали
 Учень працює активноДивись (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів)
Учень в установлений термін не надав роботуна перевірку вчителю2 бали
Учень не в змозі прийти до навчального закладу для написання контрольної роботи      Відсутність роботи враховується при виставленні тематичної оцінкиВищий бал за работу, який може отримати учень становить 10 балів(учень має доступ до  інтернету, мобільного телефона).  Робота пишеться дистанційно, в реальному часі з його обмеженням,  при включеній камері, що спрямована на учня. Вчитель має право, після написання роботи в телефонному режимі поспілкуватися з учнем для з’ясування ступеня самостійності виконання роботи. Максимальна оцінка за тему 8 балів.
Учень отримав за тему оцінку в десятих(7,5 балів) – оцінка за тему виставляється на пользу учневі (8 балів).
Анкетування. Для проведення поточного контролю під час дистанційного навчання зручно використовувати різноманітні анкети. Анкета – достатньо гнучкий інструмент, оскільки питання можна ставити безліччю різних способів. У дистанційній освіті після освоєння кожної теми можна використовувати анкети, в яких учень сам оцінює свої результати навчання за такими показниками: – зрозумів / зрозуміла, можу вирішити самостійно; – зрозумів / зрозуміла можу вирішити з підказкою; – не зрозумів / не зрозуміла, не можу вирішити. Важливо:  не лише збирати зворотний зв’язок від учнів, а й надавати їм свій: що виконано добре, над чим варто попрацювати, де найближча зона розвитку учня чи учениці. Намагайтесь надавати дітям більше підтримки, ніж критики, вони й так страждають від соціальної ізоляції та вимушеного перебування вдома

Додаток 6

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ІНФОРМАТИКИ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

До навчальних досягнень учнів з інформатики, які підлягають оцінюванню, належить:

‑ теоретична база знань: уявлення про інформацію, її властивості, інформаційні процеси та інформаційні системи, загальні принципи розв’язування задач за допомогою комп’ютера з використанням програмного забезпечення загального та конкретно-предметного призначення, формулювання проблем і постановку задач, побудову відповідних інформаційних моделей, основи алгоритмізації і програмування, принципи будови та дії комп’ютера, уявлення про можливості використання глобальної мережі Інтернет, пошук потрібних відомостей.

‑ практичні навички: навички роботи з пристроями введення-виведення даних, прикладним програмним забезпеченням загального і навчального призначення – програмами технічного обслуговування апаратної складової, операційними системами, програмами для архівування файлів, антивірусними програмами, редакторами текстів, графічними редакторами, засобами підготовки комп’ютерних презентацій та публікацій, табличними процесорами, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами, експертними системами. мультимедійними комп’ютерними енциклопедіями, педагогічними програмними засобами для комп’ютерної підтримки навчання з різних предметів, програмами-браузерами для перегляду гіпертекстових сторінок, програмами для роботи з електронною поштою та телеконференціями, пошуку потрібних відомостей в глобальній мережі Інтернет, створення гіпертекстових сторінок тощо; навички складання, описування та реалізації найпростіших алгоритмів і програм з використанням різних засобів їх подання, зокрема деякої мови програмування.

Оцінювання якості підготовки учнів з інформатики здійснюється в двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями та здатність до застосування вивченого матеріалу у практичній діяльності.

Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири рівні навчальних досягнень школярів з інформатики, що відображено в таблиці і побудовано таким чином, що досягнення певного рівня навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для попередніх рівнів знання, уміння і навички опановані учнем.

Парна робота за комп’ютером буває корисною на початку навчання або при вивченні нової складної теми. Учень, що працює самостійно за комп’ютером один, може не звернутися за допомогою до вчителя, навіть якщо вона йому необхідна. Якщо ж за одним комп’ютером працює двоє, то ряд дрібних проблем, які виникають при розв’язуванні задач, вони можуть вирішити шляхом обговорення. Виявлено, що для учня допомога товариша виявляється часом доступнішою, ніж допомога вчителя. Можливо учень не боїться спитати у товариша щось для нього важливе і незрозуміле, але таке, що питати у вчителя він соромиться. При оцінюванні результатів виконання практичної роботи вчитель керується перерахованими вище критеріями, в разі сумнівів у знаннях одного з пари, або в оскарженні оцінки з боку учня, вчитель має право попросити учня виконати аналогічне завдання самостійно. У разі відмови від виконання або навпаки, виконання його, учителем ставиться оцінка відповідно до нижчеперелічених критеріїв.

При дистанційному навчанні у вчителя можуть виникнути сумніви в самостійному виконанні практичної роботи учнем. У цьому випадку вчитель має право перевірити знання учня в режиміon-line обраними для цієї мети програмними засобами, такими як тестування та виконання практичної роботи з демонстрацією екрану. Дистанційне навчання організовується вчителем через сервіс GoogleClassroom, тому вчитель залишає за собою право оцінювати роботу відповідно до термінів виконання.

В умовах дистанційного навчання значнучастину матеріалу учні мають проходити самостійно, особливої ваги набуває формувальне оцінювання. Важливоякомога частіше давати учням зворотний зв’язок: відзначати успіхи, щоб зберігати мотивацію, надавати поради проте, що потребує додаткового опрацювання, хвалити за помилки, якщо вони виявлені самим(ою) учнем/ученицею.

  Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Початковий1Учень (учениця) розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі; знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою
2Учень (учениця) розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них
3Учень (учениця) має фрагментарні знання при незначному загальному їх обсязі (менше половини навчального матеріалу) при відсутності сформованих умінь та навичок
 Середній4Учень (учениця) має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивно; може з допомогою вчителя виконати просте навчальне завдання; має елементарні, нестійкі навички роботи на комп’ютері
5Учень (учениця) має рівень знань вищий, ніж початковий; може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків; має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп’ютері
6Учень (учениця) знайомий з основними поняттями навчального матеріалу;може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення; вміє за зразком виконати просте навчальне завдання; має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп’ютері
Достатній7Учень (учениця) вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень; вміє виконувати навчальні завдання, передбачені програмою
8Учень (учениця) вміє  аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці; контролювати власну діяльність; самостійно виправити вказані вчителем помилки; самостійно визначити спосіб розв’язування навчальної задачі; вміє використовувати довідкову систему
9Учень (учениця): вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості; самостійно виконує передбачені програмою навчальні завдання; самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання; вільно володіє клавіатурою
 Високий  10Знання, вміння і навички учня (учениця) повністю відповідають вимогам державної програми. Учень (учениця) володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює нові факти, явища; вміє самостійно знаходити додаткові відомості та  використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних цілей, судження його (її) логічні і достатньо обґрунтовані; має певні навички управління інформаційною системою
11Учень (учениця) володіє узагальненими знаннями з предмета; вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи; вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності; використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою; має стійкі навички управління інформаційною системою
12Учень (учениця) має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує; вміє вільно використовувати нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач; має стійкі навички управління інформаційною системою у нестандартних ситуаціях

Додаток 8

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З МАТЕМАТИКИ

До навчальних досягнень учнів з математики, які безпосередньо підлягають  оцінюванню, належать:

теоретичні знання, що стосуються математичних понять, тверджень, теорем,  властивостей, ознак, методів та ідей математики;

знання, що стосується способів діяльності, які можна подати у вигляді системи дій  (правила, алгоритми);

здатність безпосередньо здійснювати уже відомі способи діяльності відповідно до  засвоєних правил, алгоритмів (наприклад, виконувати певне тотожне перетворення  виразу, розв’язувати рівняння певного виду, виконувати геометричні побудови,  досліджувати функцію на монотонність, розв’язувати текстові задачі розглянутих типів  тощо);

здатність застосовувати набуті знання і вміння для розв’язування навчальних і  практичних задач, коли шлях, спосіб такого розв’язання потрібно попередньо визначити  (знайти) самому.

Відповідно до ступеня оволодіння зазначеними знаннями і способами діяльності  виокремлюються такі рівні навчальних досягнень школярів з математики: І – початковий рівень, коли у результаті вивчення навчальних навчального матеріалу  учень:

називає математичний об’єкт (вираз, формули, геометричну фігуру, символ), але  тільки в тому випадку, коли цей об’єкт (його зображення, опис, характеристика)  запропонована йому безпосередньо;

за допомогою вчителя виконує елементарні завдання.

ІІ – середній рівень, коли учень повторює інформацію, операції, дії, засвоєні ним у  процесі навчання, здатний розв’язувати завдання за зразком.

ІІІ – достатній рівень, коли учень самостійно застосовує знання в стандартних  ситуаціях, уміє виконувати математичні операції, загальна методика і послідовність  (алгоритм) який йому знайомі, але зміст та умови виконання змінені.

ІV – високий рівень, коли учень здатний самостійно орієнтуватися в нових для нього  ситуаціях, складати план дій і виконувати його, пропонувати нові, невідомі йому раніше  розв’язання, тобто його діяльність має дослідницький характер.

Оцінювання якості математичної підготовки учнів з математики здійснюється в  двох аспектах: рівень володіння теоретичними знаннями, який можна виявити в  процесі усного опитування, та якість практичних умінь і навичок, тобто здатність до  застосування вивченого матеріалу під час розв’язування задач і вправ.

Перевірка навчальних досягнень учнів в усній формі

Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів в усній формі є: якість знань та  умінь – правильність, повнота, глибина, дієвість, гнучкість, конкретність і узагальненість,  системність, усвідомленість, міцність; культура математичного мовлення – послідовність  викладу матеріалу, правильне вживання термінів, повнота у формулюванні висновків,  стислість і розгорненість. 

Усні відповіді учнів оцінюються за такими показниками:

 БалиКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Початковий1Учень: розпізнає один із кількох запропонованих математичних  об’єктів (символів, виразів, геометричних фігур тощо), вмиливши  його серед інших; читає і записує числа, переписує даний математичний вираз,  формулу; зображає найпростіші геометричні фігури (малює ескіз).
2Учень: виконує однокрокові дії з числами, найпростішими виразами; впізнає окремі математичні об’єкти і пояснює свій вибір.
 3Учень: співставляє дані або словесно описані математичні об’єкти  за їх суттєвими властивостями; за допомогою вчителя виконує елементарні завдання.
Середній4Учень: відтворює означення математичних понять і Формулювання  тверджень; формулює деякі властивості математичних об’єктів; виконує за зразком завдання обов’язкового рівня.
5Учень: ілюструє означення математичних понять, формулювань  теорем і правил виконання математичних дій прикладами із  пояснень вчителя або підручника; розв’язує завдання обов’язкового рівня за відомими алгоритмами з  частковим поясненням.
6Учень: ілюструє означення математичних понять, формулювань  теорем і правил виконання математичних дій власними  прикладами; самостійно розв’язує завдання обов’язкового рівня з достатнім  поясненням; записує математичний вираз, формулу за словесним  формулюванням і навпаки.
Достатній7Учень: застосовує означення математичних понять та їх  властивостей для розв’язування завдань у знайомих ситуаціях; знає залежності між елементами математичних об’єктів; самостійно виправляє вказані йому помилки; розв’язує завдання, передбачені програмою, без достатніх пояснень.
8Учень: володіє визначеним прогримаю навчальним матеріалом; розв’язує завдання, передбачені програмою, з частковим  поясненням; частково аргументує математичні міркування й розв’язування  завдань.
9Учень: вільно володіє визначеним програмою навчальним  матеріалом; самостійно виконує завдання в знайомих ситуаціях із достатнім  поясненням; виправляє допущені помилки; повністю аргументує обґрунтування математичних тверджень; розв’язує завдання з достатнім поясненням.
Високий10Знання, вміння й навички учня повністю відповідають вимогам  програми, зокрема, учень: усвідомлює нові для нього математичні факти, ідеї, вміє доводити  передбачені програмою математичні твердження з достатнім  обґрунтуванням; під керівництвом учителя знаходить джерела інформації та  самостійно використовує їх; розв’язує завдання з повним поясненням і обґрунтуванням.
 11Учень: вільно і правильно висловлює відповідні математичні  міркування, переконливо аргументує їх; самостійно знаходить джерела інформації та працює з ними; використовує набуті знання і вміння в незнайомих для нього ситуаціях; знає передбачені програмою основні методи розв’язування  завдання і вміє їх застосовувати з необхідним обґрунтуванням.
 12Учень: виявляє варіативність мислення і раціональність у виборі  способу розв’язування математичної проблеми; вміє узагальнювати й систематизувати набуті знання; здатний до розв’язування нестандартних задач і вправ.

Критерії оцінювання письмових робіт з математики в 5-11 класах.

Що виконав ученьВідповідна кількість балів за завдання
Макси мальний бал – 3Макси мальний бал 2Макси мальний бал 1
Отримав правильну відповідь і навів повне її  обґрунтування3 бали2 бали1 бал
Отримав правильну відповідь, але вона недостатньо  обґрунтована або розв’язання містить незначні  недоліки2,5 бали1,5 бали0,5 бала
Отримав відповідь, записав правильний хід  розв’язування завдання, але в процесі розв’язування допустив помилку обчислювального або логічного (при обґрунтуванні) характеру2 бали
Суттєво наблизився до правильного кінцевого  результату або в результаті знайшов лише частину  правильної відповіді1,5 бали1 бал
Розпочав розв’язувати завдання правильно, але в  процесі розв’язування припустився помилки у застосовуванні необхідного твердження чи  формули1 бал0,5 бала
Лише розпочав правильно розв’язувати завдання  або розпочав хибним шляхом, але в подальшому  окремі етапи розв’язування виконав правильно0,5 бала0 балів
Розв’язання не відповідає жодному з наведених  вище критеріїв0 балів0 балів

Для зручності можна на першому етапі оцінювати кожне завдання у звичній  термінології «плюс – мінус»:

Що виконав учень 
Отримав правильну відповідь і навів повне її обґрунтування+
Отримав правильну відповідь, але вона недостатньо обґрунтована або  розв’язання містить незначні недоліки±
Отримав відповідь, записав правильний хід розв’язування завдання, але в  процесі розв’язування допустив помилку обчислювального або логічного (при обґрунтуванні) характеру±
Суттєво наблизився до правильного кінцевого результату або в результаті  знайшов лише частину правильної відповіді
Розпочав розв’язувати завдання правильно, але в процесі розв’язування припустився помилки у застосовуванні необхідного твердження чи формули
Лише розпочав правильно розв’язувати завдання або розпочав хибним  шляхом, але в подальшому окремі етапи розв’язування виконав правильно¯
Розв’язання не відповідає жодному з наведених вище критеріїв0 балів

На другому етапі вчитель переводить оцінку з системи «плюс – мінус» у бали за  наступною шкалою.

Максимальний бал за завданняОцінка в системі «плюс – мінус». Переведення в бали
+±¯
110,50,50
221,510,5
332-2,51-1,50,5

Оцінкою роботи є сума балів, отримана учнем за виконання кожного завдання  окремо. Якщо сумою є неціле число балів, то користуємося правилом округлення. Виправлення і закреслення в оформленні розв’язання завдань, якщо вони зроблені  акуратно не є підставою для зниження оцінки.

Критеріїї оцінювання під час дистанційного навчання

Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є не перевірка і  контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями. Тому в організації  щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет не поточному, а  формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування  засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності. Результати  виконаних учнями самостійних робіт мають використовуватися для відзначення їх  успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального  матеріалу в умовах дистанційного навчання.

Поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній і письмовій формах,  застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи,  дослідницькі та творчі проекти, усні співбесіди та опитування тощо. Якщо вчитель  застосовує одну з платформ для дистанційного навчання (Google Клас, Naurok , Moodle  тощо), то МОН рекомендує налаштувати опцію проходження тесту один раз та  обмежити час на виконання завдання, встановити термін для здачі тесту  (контрольної, практичної або самостійної роботи тощо), повідомляти результати  індивідуально після здачі робіт всіма учнями.

Більш традиційний підхід передбачає передачу виконаних письмових робіт  (зроблених на комп’ютері або сфотографованих) через електронну пошту або платформу  Google Клас, moodle та інші, один із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо).

Усні завдання можуть бути оцінені учителем безпосередньо через Skype, Zoom або  будь-який месенджер, що забезпечує відеозв’язок у синхронному режимі або перевірені  опосередкованим способом через відео або аудіо файли, надіслані учнями на пошту  вчителя.

За відсутності засобів Інтернет-зв’язку, зворотній зв’язок з учнями вчитель може  підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою. Учитель може організувати самооцінювання учнями успішності своєї роботи,  надіславши їм ключі для самоперевірки (після виконання роботи), критерії оцінювання та  самооцінювання творчих робіт тощо.

Якщо потрібно, вчитель може провести додаткове усне опитування учнів телефоном  або через відеозв’язок.

Критерії оцінювання тесту

ОцінкаВідсоток
1-3Виконано 30 % тесту
4Виконано 31-44%
5Виконано 45-54%
6Виконано 55-64%
7Виконано 65-74%
8Виконано 75-84%
9Виконано 85-94%
10Виконано 95-100%
11-12Якщо учень навів розгорнутий запис розв’язування  завдання з обґрунтуванням кожного етапу та дав  правильну відповідь.

Оцінювання навчальних досягнень учнів під час дистанційного навчання

Що виконав ученьВідповідна кількість балів за завдання
Учень не вийшов на уроку журнал ставиться “н”
Учень вийшов на урок, але не відповідає на запитання вчителя2 бали
 Учень не надіслав на перевірку роботу, яка була опублікована у Google Класі2 бали
 Учень працює активноДивись (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів)
Розпочав розв’язувати завдання правильно, але в  процесі розв’язування припустився помилки у застосовуванні необхідного твердження чи  формулиДивись(Критерії оцінювання письмових робіт з математики в 5-11 класах.)        
Лише розпочав правильно розв’язувати завдання  або розпочав хибним шляхом, але в подальшому  окремі етапи розв’язування виконав правильно
Розв’язання не відповідає жодному з наведених  вище критеріїв
Учень отримав за тему оцінку в десятих(7,5 балів) – оцінка за тему виставляється на пользу учневі (8 балів) 

Оцінювання навчальних досягнень учнів під час  змішаного навчання(учень знаходиться на самоізоляції, або на лікарняному)

Що виконав ученьВідповідна кількість балів за завдання
 Учень не вийшов на уроку журнал ставиться “н”
 Учень вийшов на урок, але не відповідає на запитання вчителя2 бали
 Учень не надіслав на перевірку роботу, яка була опублікована у Google Класі2 бали
 Учень працює активноДивись (Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів)
Розпочав розв’язувати завдання правильно, але в  процесі розв’язування припустився помилки у застосовуванні необхідного твердження чи  формулиДивись(Критерії оцінювання письмових робіт з математики в 5-11 класах.)              
Лише розпочав правильно розв’язувати завдання  або розпочав хибним шляхом, але в подальшому  окремі етапи розв’язування виконав правильно
Розв’язання не відповідає жодному з наведених  вище критеріїв
Учень в установлений термін не надав робочого зошита на перевірку вчителю2 бали
Учень не в змозі прийти до навчального закладу для написання контрольної роботивысший балл за работу, який може отримати учень становить 10 балів (учень має доступ до  інтернету, мобільного телефона)
Учень отримав за тему оцінку в десятих(7,5 балів) – оцінка за тему виставляється на пользу учневі (8 балів) 

Додаток  9

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІ З ПРЕДМЕТУ  ПРИРОДОЗНАВСТВА

При оцінюванні навчальних досягнень з природознавства враховується:

•     засвоєння на рівні вимог навчальної програми знань про об’єкти, і процеси, що відбуваються у природі, сформованість понять про системи живої і неживої природи;

•     правильність, науковість, логічність і доказовість викладу матеріалу, повнота розкриття понять і закономірностей, точність вживання природознавчої термінології;

•     ступінь самостійності відповіді;

•     сформованість загальноосвітніх, специфічних, інтелектуальних умінь та навичок спостереження, опису, експерименту, роботи з додатковими та інформаційно­комунікаційними джерелами, роботи в малій групі співробітництва.

Рівні навчальних досягненьБалиХарактеристика навчальних досягнень учня (учениці)
Початковий1Учень (учениця) за допомогою вчителя розпізнає і називає окремі тіла і явища природи
2Учень (учениця) за допомогою вчителя називає окремі факти, програмового матеріалу;  користуючись підручником знаходить визначення наукових понять
3Учень (учениця) за допомогою вчителя (підручника) називає окремі факти, уявлення, наводить приклади окремих тіл і явищ природи, фрагментарно описує їх; робота в малій групі співробітництва потребує активізації та контролю
Середній4Учень (учениця) за допомогою вчителя дає визначення окремих понять, фрагментарно характеризує тіла і явища природи; за допомогою вчителя знаходить необхідну інформацію у підручнику (зошиті) для виконання елементарного завдання; за допомогою інших виконує завдання у малій групі співробітництва
5Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, допускаючи неточності у визначенні та формулюванні правил і означень; описує тіла та явища природи за типовим планом, допускаючи неточності; проводить спостереження, за допомогою вчителя виконує досліди та описує їх результати
6Учень (учениця) відтворює  основні положення навчального матеріалу, характеризує тіла і явища природи з незначними неточностями; досліди проводить з  допомогою вчителя, не пояснюючи їх результатів; за вказівкою  виконує завдання у малій групі співробітництва
Достатній7Учень (учениця) самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу з незначними порушеннями послідовності; розкриває властивості тіл і явищ природи, допускаючи неточності; пояснює відповідь прикладами з підручника; за зразком виконує завдання;  проводить та описує природничо­наукові спостереження; самостійно проводить досліди, описує їх результати   
8Учень (учениця) самостійно послідовно відтворює навчальний матеріал з окремими неточностями; з допомогою вчителя формулює висновки, аналізує, встановлює найсуттєвіші зв’язки і залежність між тілами живої і неживої природи, явищами, фактами, процесами; застосовує отримані знання у стандартних ситуаціях; проводить досліди, пояснює їх суть; виконує завдання у малій групі співробітництва
9Учень (учениця) вільно відтворює навчальний матеріал, для пояснення використовує загальновідомі докази; застосовує знання у стандартних ситуаціях, при виконанні практичних робіт і завдань, проведенні досліджень;   аналізує та систематизує інформацію; проводить досліди в школі та вдома, пояснює та оформляє їх результати; знаходить необхідну інформацію в довідкових виданнях
Високий10Учень (учениця) усвідомлено відтворює навчальний матеріал; аргументовано пояснює свої відповіді на прикладах з підручника та власного досвіду; аналізує і розкриває суть явищ природи; узагальнює та  систематизує інформацію на основі вивчених закономірностей і понять, робить висновки; вміє працювати зі схемами, малюнками, картографічним матеріалом, атласами­визначниками;  здійснює природничо­наукові спостереження, проводить дослідження, обґрунтовано пояснює їх результати та застосовує у практичній діяльності; усвідомлено використовує вивчену природничо­наукову лексику в самостійних усних повідомленнях
11Учень (учениця) має глибокі знання про різноманіття тіл і явищ природи; встановлює зв’язки з раніше вивченим; розкриває взаємозв’язки між живою і неживою природою на основі загальних закономірностей; аргументовано використовує отримані знання у різних ситуаціях; проводить досліди, зіставляє їх результати;   усвідомлює значення та висловлює власне ставлення до охорони навколишнього середовища; уміє знаходити, аналізувати й застосовувати додаткову природознавчу інформацію; організовує  роботу у малій групі співробітництва
Високий12Учень (учениця) має системні, міцні знання про закономірності природи та місце людини у ній, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях; уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати природознавчий матеріал; самостійно проводить природничо­наукові спостереження, досліди, вимірювання, оформляє результати; вміє користуватися лабораторним обладнанням, вимірювальними і збільшувальними приладами; застосовує знання про природу в повсякденному житті, оцінює рівень безпеки навколишнього середовища як сфери життєдіяльності; бере участь у дискусіях, вирішенні проблемних питань; знаходить та використовує додаткові джерела інформації для виконання навчального завдання; уміє приймати рішення, аргументувати власне ставлення до різних поглядів на об’єкт вивчення

Оцінювання лабораторних і практичних робіт

При оцінюванні лабораторних і практичних робіт враховується:

–   обсяг виконання завдань роботи;

–   наявність помилок, їх кількість;

–   оформлення роботи (порядок оформлення, виконання рисунків біологічних обєктів, охайність тощо);

–   для лабораторних робіт наявність і зміст висновків (відповідність меті та змісту завдань роботи, повнота, логічність, послідовність тощо);

–   для практичних робіт наявність і зміст звіту про роботу;

 • рівень самостійності під час виконання завдань і формулювання висновків (написання звіту).

Критеріїї оцінювання під час дистанційного навчання 

Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є не перевірка і  контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями. Тому в організації  щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет не поточному, а  формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування  засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності. Результати  виконаних учнями самостійних робіт мають використовуватися для відзначення їх  успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального  матеріалу в умовах дистанційного навчання. 

Поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній і письмовій формах,  застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи,  дослідницькі та творчі проекти, усні співбесіди та опитування тощо. Якщо вчитель  застосовує одну з платформ для дистанційного навчання (Google Клас, Naurok , Moodle  тощо), то МОН рекомендує налаштувати опцію проходження тесту один раз та  обмежити час на виконання завдання, встановити термін для здачі тесту  (контрольної, практичної або самостійної роботи тощо), повідомляти результати  індивідуально після здачі робіт всіма учнями. 

Більш традиційний підхід передбачає передачу виконаних письмових робіт  (зроблених на комп’ютері або сфотографованих) через електронну пошту або платформу  Google Клас, moodle та інші, один із месенжерів (Viber, Facebook, WhatsApp тощо). 

Усні завдання можуть бути оцінені учителем безпосередньо через Skype, Zoom або  будь-який месенджер, що забезпечує відеозв’язок у синхронному режимі або перевірені  опосередкованим способом через відео або аудіо файли, надіслані учнями на пошту  вчителя. 

За відсутності засобів Інтернет-зв’язку, зворотній зв’язок з учнями вчитель може  підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою. Учитель може організувати самооцінювання учнями успішності своєї роботи,  надіславши їм ключі для самоперевірки (після виконання роботи), критерії оцінювання та  самооцінювання творчих робіт тощо. 

Якщо потрібно, вчитель може провести додаткове усне опитування учнів телефоном  або через відеозв’язок. 

                  Додаток  10

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ УЧНІ З ПРЕДМЕТУ (ТЕХНОЛОГІЇ)

 БалКритеріїоцінюваннянавчальнихдосягненьучнів
Початковий1Учень відмовляється від виконання поставлених завдань.
2Учень        фрагментно       відтворює       незначну      частину навчального матеріалу при виконанні проектних робіт, тестування, графічних робіт. Має не чітке уявлення про етапитворчогопроекту,об’єктпроектування,матеріал,інструменти.
3Ученьнеможевизначитисьтемоюпроекту,метою,виборомоб’єкту під час складання проекту. При виконанні тестування маєнедостатній рівень знань. Присамостійній роботі з підручником, ззаздалегідьскладенимвчителемпланом,невмієвиділитиголовнеі робитивідповіднізаписи,узагальнення,висновки
Середній4Привиконанніпроектуученьдопускаєгрубіпомилкинаконструкційномуетапі,асаме:неможепідібратианалогивибраногооб’єкту,неточнімаштабнівиміри.Частковознаєтехнологічний процес виготовлення об ‘єкта проектування. Виконуєчастково тести на платформах: Googlclassroom, Googl формі, «Наурок».Нездатнийсамостійнопрацюватизпідручником,звідеоза вказівкамивчителя.
5Ученьдопускаєзначніпомилкипритестуванні,проєктуванні.Нечітко визначає тему, мету проєктної роботи. Не аналізує проєктнузадачу.Невмієчітковизначитиспособивласноїдіяльності.Проєкт частковооформлений.
6Учень за допомогою вчителя виконує більшу частину навчальногоматеріалу(тести,графічніроботи,роботазпідручником,опрацювання відео). Дотримується технології виготовлення виробу.Допускаєпомилкинаетапіконструювання,визначенняекономічної доцільностівиготовленнявиробу.Невмієзробитиузагальнення.
Достатній7Ученьсамостійновиконуєвсізавданняпоставленівчителем(тести, графічніроботи,роботазпідручником,проєктнаробота),аледопускаєдеякіпомилки.
8Вмієсамостійновибиратиконструктивніелементивиробу,призначеннявиробу.Правильнопідбираєматеріал,інструментидлявиготовленнявиробу.Протепотребуєдопомогивчителяпри виконанніграфічнихробіт.
9Учень самостійно складає технологічну карту. Виконує кресленнявиробу    та    його     деталей.     Виготовляє     об’єктпроєктуваннязадопомогоювчителя.Потребуєдопомогивчителя привиконаннітестів,роботизпідручником,звідіо.
Високий10Учень володіє теоретичним матеріалом, практичними уміннями танавичкамипри проєктуванні,тестуванні,роботі зпідручником.Виконуєвсівидизапланованихробітзчастковоюдопомогою вчителя.
11Учень має глибокі знання. Добре володіє практичними уміннями танавичками. Аргументує, узагальнює, робить логічні висновки прививченнінавчальногоматеріалу.Об’єкпроєктноїроботивиконуєз високоюякістю.
12Ученьвиконуєзавданнянависокомурівні.Вмієпрацюватиз різнимиджереламизнань.

Учні виконуютьтести на платформах: Googlclassroom, Googl формі, «На урок».
Якщо виникли сумніви стосовно виконання проєктів , то учень дистанційно як і всі інші презинтує свій проєкт використовуючи демонстрацію екрана або інші сервіси .

Додаток  11

Критерії оцінювання

знань учнів з трудового навчання

Рівні навчальних досягненьбалиХарактеристика навчальних досягнень
  Початковий1Учень присутній на уроці або вийшов на зв’язок, але  не виконує поставленні завдання
2Учень має фрагментарні уявлення,  відтворює незначну частину навчального матеріалу, тестування, графічних робіт
3При виконанні тестування має недостатній рівень знань. З допомогою вчителя виконує елементарні практичні завдання
  Середній4При виконанні проекту учень допускає грубі помилки. Частково знає технологічний процес виготовлення об’єкту. Виконує частково тести на платформі Googlclass room. Не здатний самостійно працювати з наочним матеріалом, з відео за вказівками вчителя
5Учень допускає значні помилки при тестуванні, проектуванні.  Не вміє чітко визначити способи власної діяльності. Проект частково оформлений.
6Учень, за допомогою вчителя, виконує більшу частину навчального матеріалу (тести, графічні роботи, робота з наочним матеріалам, опрацювання відео) необхідного для виконання практичних робіт. Виконує окремі частини технологічних операцій
  Достатній7Учень  самостійно виконує всі завдання поставлені вчителем (тести, графічні роботи, робота з наочним матеріалом, опрацювання відео), але допускає деякі помилки
8Учень вміє самостійно виконувати практичні завдання, вибирати матеріали та інструменти для виготовлення виробу. Проте потребує допомоги вчителя
9Учень володіє навчальним матеріалом, реалізує свої знання та вміння в практичній діяльності. Виготовляє об’єкт проектування за допомогою вчителя. Потребує допомоги вчителя при виконанні тестів, роботи з наочним матеріалом, з відео
  Високий10Учень володіє теоретичним матеріалом, практичними уміннями та навичками при проектуванні, тестуванні, роботі з наочним матеріалом, опрацювання відео. Виконує всі види запланованих робіт з частковою допомогою вчителя.
11Учень має глибокі знання. Добре володіє практичними уміннями та навичками. Аргументує, узагальнює, робить логічні висновки при вивчення навчальному матеріалу. Об’єкт проектної роботи виконує з високою якістю
12Учень виконує завдання на високому рівні з творчим підходом: самостійно розробляє технологічний процес виготовлення виробу та забезпечує його якісне виконання, самостійно проектує та виконує, використовуючи відповідні технології, всі види запланованих робіт

Додаток 14

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ

У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Під час визначення рівня навчальних досягнень з фізики оцінюється:

 • рівень володіння теоретичними знаннями;
 • рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв’язування задач чи вправ різного типу (розрахункових, експериментальних, якісних, комбінованих тощо);
 • рівень володіння практичними вміннями та навичками під час виконання лабораторних робіт, спостережень і фізичного практикуму.

Критерії оцінювання рівня володіння учнями теоретичними знаннями

Рівні навчальних досягненьБалиКритерії оцінювання навчальних досягнень
  I. Початковий1Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ природи, з допомогою вчителя відповідає на запитання, що потребують відповіді «так» чи «ні»
2Учень (учениця) описує природні явища на основі свого попереднього досвіду, з допомогою вчителя відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді
3Учень (учениця) з допомогою вчителя зв’язно описує явище або його частини без пояснень відповідних причин, називає фізичні чи астрономічні явища, розрізняє буквені позначення окремих фізичних чи астрономічних величин
  II. Середній4Учень (учениця) з допомогою вчителя описує явища, без пояснень наводить приклади, що ґрунтуються на його власних спостереженнях чи матеріалі підручника, розповідях учителя тощо
5Учень (учениця) описує явища, відтворює значну частину навчального матеріалу, знає одиниці вимірювання окремих фізичних чи астрономічних величин і формули з теми, що вивчається
6Учень (учениця) може зі сторонньою допомогою
пояснювати явища, виправляти допущені неточності (власні, інших учнів), виявляє елементарні знання основних положень (законів, понять, формул)
  III. Достатній7Учень (учениця) може пояснювати явища, виправляти допущені неточності, виявляє знання і розуміння основних положень (законів, понять, формул, теорій)
8Учень (учениця) уміє пояснювати явища, аналізувати, узагальнювати знання, систематизувати їх, зі сторонньою допомогою (вчителя, однокласників тощо) робити висновки
9Учень (учениця) вільно та оперативно володіє вивченим матеріалом у стандартних ситуаціях, наводить приклади його практичного застосування та аргументи на підтвердження власних думок
    IV. Високий10Учень (учениця) вільно володіє вивченим матеріалом, уміло використовує наукову термінологію, вміє опрацьовувати наукову інформацію: знаходити нові факти, явища, ідеї, самостійно використовувати їх відповідно до поставленої мети
11Учень (учениця) на високому рівні опанував програмовий матеріал, самостійно, у межах чинної програми, оцінює різноманітні явища, факти, теорії, використовує здобуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, поглиблює набуті знання
12Учень (учениця) має системні знання, виявляє здібності до прийняття  рішень, уміє аналізувати природні явища і  робить відповідні висновки й узагальнення, уміє знаходити й аналізувати додаткову інформацію

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при розв’язуванні задач

Визначальним показником для оцінювання вміння розв’язувати задачі є їх складність, яка залежить від:

1) кількості правильних, послідовних, логічних кроків та операцій, здійснюваних учнем; такими кроками можна вважати вміння (здатність):

 • усвідомити умову задачі;
 • записати її у скороченому вигляді;
 • зробити схему або малюнок (за потреби);
 • виявити, яких даних не вистачає в умові задачі, та знайти їх у таблицях чи довідниках;
 • виразити всі необхідні для розв’язку величини в одиницях СІ;
 • скласти (у простих випадках – обрати) формулу для знаходження шуканої величини;
 • виконати математичні дії й операції;
 • здійснити обчислення числових значень невідомих величин;
 • аналізувати і будувати графіки;
 • користуватися методом розмінностей для перевірки правильності розв’язку задачі;
 • оцінити одержаний результат та його реальність.

2) раціональності обраного способу розв’язування;

3) типу завдання (з одної або з різних тем (комбінованого), типового (за алгоритмом) або нестандартного).

Початковий рівень (1‑3 бали)Учень (учениця) уміє розрізняти фізичні чи астрономічні величини, одиниці вимірювання з певної теми, розв’язувати задачі з допомогою вчителя лише на відтворення основних формул; здійснює найпростіші математичні дії
Середній рівень (4‑6 балів)Учень (учениця) розв’язує типові прості задачі (за зразком), виявляє здатність обґрунтувати деякі логічні кроки з допомогою вчителя
Достатній рівень (7‑ 9 балів)Учень (учениця) самостійно розв’язує типові задачі й виконує вправи з одної теми, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язку
Високий рівень (10‑ 12 балів)Учень (учениця) самостійно розв’язує комбіновані типові задачі стандартним або оригінальним способом, розв’язує нестандартні задачі

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при виконанні лабораторних і практичних робіт

При оцінюванні рівня володіння учнями практичними вміннями та навичками  під час виконання фронтальних лабораторних робіт, експериментальних задач, робіт фізичного практикуму враховуються знання алгоритмів спостереження, етапів проведення дослідження (планування дослідів чи спостережень, збирання установки за схемою; проведення дослідження, знімання показників з приладів), оформлення результатів дослідження – складання таблиць, побудова графіків тощо; обчислювання похибок вимірювання (за потребою), обґрунтування висновків проведеного експерименту чи спостереження.

Рівні складності лабораторних робіт можуть задаватися:

 • через зміст та кількість додаткових завдань і запитань відповідно до теми роботи;
 • через різний рівень самостійності виконання роботи (при постійній допомозі вчителя, виконання за зразком, докладною або скороченою інструкцією, без інструкції);
 • організацією нестандартних ситуацій (формулювання учнем мети роботи, складання ним особистого плану роботи, обґрунтування його, визначення приладів та матеріалів, потрібних для її виконання, самостійне виконання роботи та оцінка її результатів).

Обов’язковим при оцінюванні є врахування дотримання учнями правил техніки безпеки під час виконання фронтальних лабораторних робіт чи робіт фізичного практикуму.

 Початковий рівень (1‑3 бали)Учень (учениця) називає прилади та їх призначення, демонструє вміння користуватися окремими з них, може скласти схему досліду лише з допомогою вчителя, виконує частину роботи без належного оформлення
Середній рівень (4‑ 6 балів)Учень (учениця) виконує роботу за зразком (інструкцією) або з допомогою вчителя, результат роботи учня дає можливість зробити правильні висновки або їх частину, під час виконання та оформлення роботи допущені помилки
 Достатній рівень (7‑ 9 балів)Учень (учениця) самостійно монтує необхідне обладнання, виконує роботу в повному обсязі з дотриманням необхідної послідовності проведення дослідів та вимірювань. У звіті правильно й акуратно виконує записи, таблиці, схеми, графіки, розрахунки, самостійно робить висновок
Високий рівень (10‑12 балів)Учень (учениця) виконує всі вимоги, передбачені для достатнього рівня, визначає характеристики приладів і установок, здійснює грамотну обробку результатів, розраховує похибки (якщо потребує завдання), аналізує та обґрунтовує отримані висновки дослідження, тлумачить похибки проведеного експерименту чи спостереження.  Більш високим рівнем вважається виконання роботи за самостійно складеним оригінальним планом або установкою, їх обґрунтування

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З ФІЗИКИ Й АСТРОНОМІЇ У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Хмарний сервіс Google-диск надає можливості створювати багатофункціональне користувацьке середовище, продуктивне та зручне для учнів та вчителів, для обміну файлами, структурування і збереження їх в одному місці.

Google-форма. Можна збирати відповіді учнів та учениць і потім проводити автоматичне оцінювання результатів тестування – тестові завдання для поточного, тематичного та семестрового оцінювання включають у себе чотири рівні завдань:

Опитування здійснюється в різних форматах: усне, письмове, з використанням можливостей сервісів, освітніх платформ, вебресурсів; – здійснюється  перевірка виконаних завдань (можна самоперевірку через надання посилання на розв’язок); – дотримуйтеся академічної доброчесності та навчайте учнів дотримуватися її.

І рівень – це тестове завдання з вибором однієї правильної відповіді (1-3б)

ІІ рівень складався з трьох завдань, відповідно до яких треба було продовжити запропоноване твердження (4-6 б)

ІІІ рівень представлений завданнями, які вимагають зробити підписи до позначень на рисунку; установлення відповідності між групами та представниками наведених категорій, (7-9 б)

ІV рівень – це відкрите запитання, що потребує розгорнутої відповіді. (10 – 12б)

Отримання навчальних матеріалів та спілкування між учасниками дистанційного навчання забезпечується через передачу відео-, аудіо, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі. Це можуть бути письмові роботи (самостійні і контрольні, тестові завдання тощо), а також навчальний проект, заповнення таблиць, побудова схем, моделей, тощо.За потреби, завдання можна контролювати через будь-який месенджер, що має відеозв’язок(Zoom,Мееt ).

Основною метою оцінюванняучніввумовахдистанційногонавчання є не перевірка і  контроль, а забезпеченнязворотногозв’язкувчителя з учнями. Тому в організації щоденногоосвітньогопроцесувартонадаватипріоритет не поточному, а  формувальномуоцінюванню, яке передбачаєнаданняучнямпідтримки, коригування засобів та методівнавчання у випадкувиявленняїхнеефективності. Результати виконанихучнямисамостійнихробітмаютьвикористовуватися для відзначенняїх успіхів, аналізупомилок, плануванняподальшоїроботи з опануваннянавчального матеріалу в умовахдистанційногонавчання. 

Поточне оцінювання вчителі можуть здійснювати в усній і письмовій формах,  застосовуючи такі його види: тестування, практичні, контрольні, діагностичні роботи,  дослідницькі та творчі проекти, усні співбесіди та опитування тощо. Якщо вчитель  застосовує одну з платформ для дистанційного навчання (Google Клас, Naurok , тощо), то МОН рекомендує налаштувати опцію проходження тесту один раз та  обмежити час на виконання завдання, встановити термін для здачі тесту  (контрольної, практичної або самостійної роботи тощо), повідомляти результати  індивідуально після здачі робіт всіма учнями. 

Більш традиційний підхід передбачає передачу виконаних письмових робіт  (зроблених на комп’ютері або сфотографованих) через електронну пошту або платформу  Google Клас.

сні завдання можуть бути оцінені учителем безпосередньо через  будь-який месенджер, що забезпечує відеозв’язок у синхронному режимі або перевірені  опосередкованим способом через відео або аудіо файли, надіслані учнями на пошту  вчителя. 

За відсутності засобів Інтернет-зв’язку, зворотній зв’язок з учнями вчитель може  підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою.Учитель може організувати самооцінювання учнями успішності своєї роботи,  надіславши їм ключі для самоперевірки (після виконання роботи), критерії оцінювання та  самооцінювання творчих робіт тощо. 

Якщопотрібно, вчительможе провести додатковеуснеопитуванняучнів телефоном  або через відеозв’язок. 

Критеріїоцінювання тесту

Оцінка Відсоток 
1-3 Виконано 30 % тесту 
Виконано 31-44% 
Виконано 45-54% 
Виконано 55-64% 
Виконано 65-74%Тестнаплатформі «На урок» максимально оцінюється В 10 балів! Учень заходить для виконання тесту 1 раз, під своїм прізвищем. У разі будь яких сторонніх позначок, символів, або «лівих прізвищ»,  оцінка знижується всім на 2 бала.  
Виконано 75-84%
9Виконано 85-94%
10Виконано 95-100%

Оцінюваннянавчальнихдосягненьучнівпід час дистанційногонавчання

Щовиконавучень Відповіднакількістьбалів за завдання
Учень не вийшов на уроку журнал ставиться “н” 
Ученьвийшов на урок, але не відповідає на запитаннявчителя1 бал
Учень не надіслав на перевірку роботу, яка булаопублікована у GoogleКласі1 бал
Ученьпрацює активноДивись (Критеріїоцінюваннянавчальнихдосягненьучнів)
При спірному питанні виставлення тематичного оцінювання вчитель звертає увагу на оцінку за контрольну роботу з даної теми. Якщо з контрольної роботи оцінка середнього рівня, округлення відбувається  в сторону зменшення середнього тематичного балу. Для написання підсумкової роботи (контроль знань з теми), учень приходить індивідуально до навчального закладу. У разі відсутності роботи (див. учень знаходиться на самоізоляції, або хворіє) Оцінка за проект по темі що вивчається впливає на тематичну оцінку у випадку, якщо здобувач освіти виконав всі обов’язкові види робіт, що оцінюються (лабораторні, самостійні, тестові, практичні,  домашні завдання)

Оцінювання навчальних досягнень учнів під час  змішаного навчання (самоізоляція, лікарняний)

Щовиконавучень Відповіднакількістьбалів за завдання
Учень не вийшов на уроку журнал ставиться “н” 
Ученьвийшов на урок, але не відповідає на запитаннявчителя2 бали
Учень не надіслав на перевірку роботу, яка булаопублікована у GoogleКласі2 бали
Ученьпрацює активноДивись (Критеріїоцінюваннянавчальнихдосягненьучнів)
Учень в установлений термін не надавроботу наперевіркувчителю2 бали
Учень не в змозі прийти до навчального закладу для написанняконтрольноїроботи        Відсутність роботи враховується при виставленні тематичної оцінкиНайвищий бал за работу, якийможеотриматиучень становить 10 балів(ученьмає доступ до  інтернету, мобільного телефона). Роботапишетьсядистанційно, в реальному часі з його обмеженням,  при включенійкамері, щоспрямована на учня.   Вчитель має право, після написання роботи в телефонному режимі поспілкуватися з учнем для з’ясування ступеня самостійності виконання роботи.   Максимальна оцінка за тему 8 балів.
Ученьотримав за тему оцінку в десятих(7,5 балів) – оцінка за тему виставляється на пользу учневі (8 балів).

Додаток 15

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИК ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ  З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  В   УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

– Під час дистанційного навчання за основу беруться орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

– Практичні роботи(блок фізичних вправ) виконуються учнями під контролем вчителя з дотриманням правил техніки безпеки. Такі роботи оцінюються за рівнями навчальних досягнень(високий, достатній, середній, початковий).

– Діагностичні письмові роботи виконуються учнями самостійно в Google-форміз дотриманням правил академічної доброчесності. Такі роботи оцінюються за рівнями навчальних досягнень (високий, достатній, середній, початковий).

Оцінювання ведеться за напрямками:

– теоретичне(розуміти навчальний матеріал, аналізувати і систематизувати);

– практичне(здача нормативів з мінімальним навантаженням в домашніх умовах(присідання, згинання рук, прес, планка)

– тестування(вимірювання рівня знань за модулями програми).

Рівні навчальних досягненьБалиОцінювання навчальних досягнень учнів під час дистанційного навчання(практична частина)  
Учень не вийшов на урок у журнал ставиться “н” 
    Початковий1Учень вийшов на урок, але не виконує комплекс фізичних вправ(без наданої на то причини).
2Учні можуть розпізнавати деякі об’єкти вивчення
3Учні мають фрагментарні уявлення з предмета вивчення; з допомогою вчителя виконують елементарні фізичні вправи.
      Середній4Учні знають окремі відомості, що стосуються фізичних вправ
5Учні відтворюють навчальний матеріал, необхідний для виконання фізичних вправ
6Учні самостійно відтворюють значну частину навчального матеріалу, необхідного для виконання завдань(теоретичних або практичних)
            Достатній7Учні самостійно і усвідомлено відтворюють фактичний і теоретичний матеріал, необхідний для виконання завдань; частково контролюють власні навчальні дії; в основному виконують навчальні завдання під час уроку
8Учні виявляють розуміння навчального матеріалу, наводять приклади, намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежності між фізичними вправами та їх впливом на організм; використовують набуті знання і уміння в стандартних ситуаціях; виконує більшість навчальних завдань під час уроку
9Учні володіють навчальним матеріалом і реалізовують свої знання та вміння в практичній діяльності; можуть аналізувати і систематизувати інформацію щодо впливу фізичних вправ на організм; виконують всі навчальні завдання під час уроку
          Високий10Учні володіють глибокими знаннями та уміннями і застосовують їх у нестандартних ситуаціях; беруть активну участь в розробленні та виконанні завдань; старанно виконують всі навчальні завдання під час уроку
11Учні володіють гнучкими знаннями і навичками в межах вимог навчальної програми, аргументовано використовують їх у нестандартних ситуаціях; при виконанні навчальних завдань проявляють  лідерські якості
12Учні мають системні знання та навички з предмета, свідомо використовують їх, у тому числі, у проблемних ситуаціях; самостійно розробляють комплекси вправ, можуть регулювати процес виконання навчальних завдань

Оцінювання під час дистанційного навчанняпроводиться задопомогою дистанційних платформ:

Хмарний сервіс Google-диск надає можливості створювати багатофункціональне користувацьке середовище, продуктивне та зручне для учнів та вчителів, для обміну файлами, структурування і збереження їх в одному місці.

Google-форма. Можна збирати відповіді учнів та учениць і потім проводити автоматичне оцінювання результатів тестування – тестові завдання для поточного, тематичного та семестрового оцінювання включають у себе чотири рівні завдань:

Рівні навчальних досягнень  БалиОцінювання навчальних досягнень учнів під час дистанційного навчання(теоретична частина)  
  ПочатковийУчень не надіслав на перевірку роботу.
  1-3б  тестове завдання з вибором однієї правильної відповіді
  Середній  4-6бтестуванняз трьох завдань, відповідно до яких треба було продовжити запропоноване твердження
  Достатній  7-9бпредставлений завданнями, які вимагають зробити підписи до позначень на малюнку; установлення відповідності між групами та представниками наведених категорій
  Високий  10-12бце відкрите запитання, що потребує розгорнутої відповіді

У разі спірної оцінки переважає оцінка на користь учня, якщо: здано норматив з теми; відтворено теоретичний матеріал на достатньому рівні.

Отримання навчальних матеріалів та спілкування між учасниками дистанційного навчання забезпечується через передачу: відео, аудіо, та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі.За потреби, завдання можна контролювати через будь-який месенджер, що має відеозв’язок (Zoom, корпоратвний акаунт ).Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є неперевірка і  контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями. Тому в організації  щоденного освітнього процесу варто надавати пріоритет не поточному, а  формувальному оцінюванню, яке передбачає надання учням підтримки, коригування  засобів та методів навчання у випадку виявлення їх неефективності. Результати  виконаних учнями самостійних робіт мають використовуватися для відзначення їх  успіхів, аналізу помилок, планування подальшої роботи з опанування навчального  матеріалу в умовах дистанційного навчання.

Поточне оцінювання  здійснюється в усній і письмовій формах,  застосовуючи такі його види: тестувальні та, практичні фізичні вправи відповідно до вікових особливостей. Вчитель може провести додаткове усне опитування учнів телефоном  або через відеозв’язок.

При змішаному навчанні(учень не вийшов дистанційно на навчання “самоізоляція, лікарняний”), учень має право на подовження тематичного оцінювання на підставі заяви за основними критеріями навчальних досягнень.

Додаток 16

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НА УРОКАХ ХІМІЇ

Визначальними в оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з хімії є особистісні результати пізнавальної діяльності, в яких відображаються загальнопредметні компетентності, набуті учнями в процесі  навчання.

За відмінностями між обсягом і глибиною досягнутих результатів, ступенем самостійності у виконанні завдань, здатністю використовувати  знання  у нових ситуаціях виокремлено  рівні навчальних досягнень учнів, що  оцінюються за 12бальною шкалою.

Кожний наступний рівень вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові характеристики.

При  оцінюванні рівня навчальних досягнень  з хімії враховується:

 • оволодіння хімічною мовою як засобом відображення знань про речовини і хімічні явища;
 • рівень засвоєння теоретичних знань;
 • сформованість експериментальних умінь, необхідних  для виконання хімічних дослідів, передбачених навчальною програмою;
 • здатність учнів застосовувати набуті знання на практиці;
 • уміння розв’язувати розрахункові задачі.

Усі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за характеристиками, наведеними в таблицях.

Оцінювання теоретичних знань

Рівні навчальних досягненьБалиХарактеристика навчальних досягнень учня (учениці)
Початковий1Учень (учениця) розпізнає деякі хімічні об’єкти : 1.Хімічні символи ( не менш 20) 2. Формули, явища, 3. Хімічний посуд і називає його призначення
2Учень (учениця) описує хімічні об’єкти за певними ознаками
3Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з хімії і під керівництвом вчителя може відтворити формули і назви простих і складних речовин
Середній4Учень (учениця) відтворює факти, що стосуються хімічних сполук і явищ( розчинення речовин,окиснення тощо)
5Учень (учениця) відтворює окремі частини навчального матеріалу, дає визначення основних понять ( атом, молекула, оксиди, кислоти,  тощо)
6Учень (учениця) послідовно відтворює значну частину навчального матеріалу
Достатній7Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал, наводить  приклади типів хімічних реакцій, з допомогою вчителя порівнює хімічні об’єкти, 
8Учень (учениця) логічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, застосовує знання в стандартних умовах, порівнює, класифікує хімічні об’єкти
9Учень (учениця) володіє знаннями основоположних хімічних теорій і фактів, наводить приклади на підтвердження цього, аналізує інформацію, робить   висновки. Володіє формулами, самостійно пише рівняння хімічних реакцій.
Високий10Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і застосовує знання на практиці, узагальнює й систематизує інформацію, робить аргументовані висновки
11Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях, встановлює зв’язки між явищами; самостійно знаходить, оцінює і використовує інформацію з різних джерел згідно з поставленим завданням; робить узагальнювальні висновки
12Учень (учениця) має системні знання з предмета, аргументовано використовує їх, у тому числі в проблемних ситуаціях; аналізує додаткову інформацію; самостійно оцінює явища, приймає рішення, висловлює судження, пов’язані з речовинами та їх перетвореннями

Оцінювання практичних робіт

Рівні навчальних досягненьХарактеристика навчальних досягнень учнів
Початковий ( 1-3 бали)Учень (учениця) знає правила безпеки під час проведення практичних робіт, виконує найпростіші хімічні досліди під керівництвом вчителя
Середній (4-6 балів)Учень (учениця) складає прилади; з допомогою вчителя виконує окремі хімічні досліди згідно з інструкцією, описує хід виконання дослідів
Достатній (7-9 балів)Учень (учениця) самостійно виконує практичні роботи згідно з інструкцією, описує спостереження, робить   висновки
Високий (10-12 балів)Учень (учениця) виконує хімічні експерименти, раціонально використовуючи обладнання і реактиви; описує поетапні спостереження; складає звіт, що містить обґрунтовані висновки; виконує експериментальні задачі за власним планом

Оцінювання розв’язування розрахункових задач

Рівні навчальних досягненьХарактеристика навчальних досягнень учнів
Початковий (1-3 бали)Запис умови задачі з допомогою вчителя,розв’язування задач не передбачене,
Середній ( 4-6 балів)Учень (учениця) складає скорочену умову задачі; робить обчислення лише з готовою формулою
Достатній (7-9 балів)Учень (учениця) наводить потрібні формули речовин і рівняння реакцій; розв’язує задачі, користуючись алгоритмом
Високий (10 -12 балів)  Учень (учениця) самостійно і раціонально розв’язує задачі; розв’язує комбіновані задачі

Оцінювання результатів дистанційного навчання учнів

Оцінювання результатів навчальної діяльності  здійснюється:

Синхронний режим (дозволяє забезпечити більш об’єктивне оцінювання, проте вимагає відповідного технічного забезпечення у вчителя та всіх учнів)

 • виконувати тести на платформах GoogleMeet, Naurok та інші;
 • виконувати письмові роботи, із використанням відеоінструментівGoogleMeet,  Skype, Zoom тощо;
 • усні форми контролю (презентація та захист проєктів тощо) із використанням відеоінструментівGoogleMeet індивідуально або в групах;
 • виконувати інші завдання, які пропонує вчитель.

Асинхронний режим (більш гнучкий у застосуванні, оскільки учні можуть виконувати завдання у зручний час, проте менш об’єктивним). 

 • виконувати завдання на одній з платформ (Googleclassroom, Naurok, Moodle та ін. за вибором вчителя);
 • виконувати письмові роботи у текстових редакторах (Word та ін.) або у зошитах та надсилати вчителю файли з виконаними завданнями електронною поштою або іншими засобами поштового зв’язку (за відсутністю технічних засобів навчання або доступу до мережі Інтернет);
 • знімати на відео або записувати аудіо усних відповідей та надсилати файли вчителю засобами електронного зв’язку;
 • виконувати інші завдання, запропоновані учителем.

Види контролю під час дистанційного навчання

 • Формувальне оцінювання;
 • Поточне оцінювання;
 • Підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове, річне).

Критерії оцінювання online-тесту:

1-3 бали – виконано 30 % тесту.

4 бали – виконано 31-44%.

5 балів – виконано 45-54%.

6 балів – виконано 55-64%.

7 балів – виконано 65-74%.

8 балів – виконано 75-84%.

9 балів – виконано 85-94%.

10 балів – виконано 95-100%.

Оцінювання навчальних досягнень учнів під час дистанційного навчання

 1. Учень не вийшов на урок – у журнал ставиться “н”
 2. Учень вийшов на урок, але не відповідає на запитання вчителя і не підключає камеру-1 бали
 3. Учень не надіслав на перевірку роботу, яка була опублікована у Google Класі – 1 бали
 4. Учень працює активно – оцінювання відбувається відповідно до загальних критерій

Оцінювання навчальних досягнень учнів під час  змішаного навчання(учень знаходиться на самоізоляції, або на лікарняному)

 1. Учень не вийшов на урок   –  у журнал ставиться “н”
 2. Учень вийшов на урок, але не відповідає на запитання вчителя і і не підключає камеру – 1 бали
 3. Учень не надіслав на перевірку роботу, яка була опублікована у GoogleКласі-  1 бали
 4. Учень працює активно  – оцінювання відбувається відповідно до загальних критерії
 5. Учень в установлений термін не надав роботу на перевірку вчителю – 2 бали
 6. Учень не в змозі прийти до навчального закладу для написання контрольної роботи вищій бал за роботу, який може отримати учень становить – 10 балів(учень має доступ до  інтернету, мобільного телефона)

Оцінювання практичних робіт під час дистанційного навчання

Рівні навчальних досягненьХарактеристика навчальних досягнень учнів
Початковий ( 1-3 бали)Учень (учениця) знає правила безпеки під час проведення практичних робіт
Середній (4-6 балів)Учень (учениця) з допомогою вчителя описує по відео окремі хімічні досліди згідно з інструкцією, хід виконання дослідів
Достатній (7-9 балів)Учень (учениця) самостійно виконує завдання практичної роботи згідно з інструкцією, описує спостереження, робить   висновки
Високий (10 -12 балів)Учень (учениця) описує поетапні спостереження відповідно до відеодосліду; складає звіт, що містить обґрунтовані висновки; виконує віртуально експериментальні задачі за власним планом

Найвищий бал за практичні роботи виконані дистанційно – 10 балів,, тому що учні виконують роботи  вдома за допомогою відео.

Оцінювання розв’язування розрахункових задач на дистанційному навчанні

Задачі оцінюються відповідно до загальних критеріїв розв’язування задач, але максимально 10 балів, у зв’язку з тим, що учень користується алгоритмом і додатковими джерелами інформації ( інтернет, мобільні додатки).

При змішаному навчанні учень приходить (якщо є змога) до навчального закладу і пише роботу очно, яка оцінюється відповідно до загальних критерій.

Слідкувати за нами:

Comments are closed.