Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти ( за рівнями)

СХВАЛЕНО педагогічною радою АЛНКМР (протокол  № 1 від 28.08.2021р.) Голова педагогічної ради __________________Т.Є.ДолецькаЗАТВЕРДЖЕНО наказом № ____ від ___________ р. по АЛНКМР Директор ліцею _______Т.Є.Долецька  

Положення про дистанційну форму освіти

в АКАДЕМІЧНОМУ ЛІЦЕЇ «СПЕКТР»

НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 1. Загальні положення
  1. Це Положення визначає основні засади організації та запровадження дистанційного навчання в  Академічному ліцеї «Спектр» Новокаховської міської ради під час карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Положення розроблене на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», листа Міністерства освіти і науки України   від 28.08.2021 № 1/9-423 «Про окремі питання діяльності закладів загальної середньої освіти у новому 2021/2022 навчальному році»,   Постанови Головного санітарного лікаря від 26.08.2021 року № 9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19​)», наказу МОН № 1115 від 08.09.2020 «Про затвердження Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти»

1.2. У своїй роботі із впровадження дистанційного навчання заклад освіти керується чинними документами:

— Конституцією України;

— Цивільним кодексом України;

— Законом України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017;

— наказом МОН № 1115 від 08.09.2020 «Про затвердження Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти».

1.3. Дистанційне навчання – процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу, що функціонує на базі інформаційно-комунікаційних технологій.

1.4. Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг учням Ліцею для набуття ними компетентностей відповідно до освітніх програм шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти.

1.5. Завданням дистанційного навчання є забезпечення учням Ліцею та його філій можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти.

1.6. У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:

– дистанційна форма навчання – форма організації освітнього процесу у закладі освіти, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання в умовах карантину та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень.

– технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, зокрема інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у закладі освіти;

– інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу освітнього процесу з допомогою засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, зокрема мережі Інтернет;

– веб-середовище дистанційного навчання – системно організована сукупність веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням.

– веб-ресурси навчальних дисциплін (програм) – систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів;

– система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм) – програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів;

– суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються (учні 5-11 класів), та особи, які забезпечують освітній процес за дистанційною формою навчання (педагогічні працівники);

 • асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, гул класи, платформу «Єдину школу» тощо;
 • синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відео конференції, гул класи, платформа «Єдина школа»).
 • Реалізація дистанційного навчання

2.1. Дистанційне навчання реалізовується шляхом:

 • застосування дистанційної форми як окремої форми навчання;
 • використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.

2.2. Дистанційна форма навчання в закладі освіти запроваджується відповідно до рішення педагогічної ради Ліцею.

2.3. Строк навчання учнів за дистанційною формою встановлюється закладом освіти і має бути не меншим, ніж за денною формою за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

2.4. Дистанційна форма навчання організовується відповідно до робочих навчальних планів для учнів, які перебувають вдома через запровадження карантину.

3. Особливості організації освітнього процесу за дистанційною формою навчання

3.1. Освітній процес за дистанційною формою навчання здійснюється у таких формах: самостійна робота, дистанційні навчальні заняття (вебінари), виконання проектних завдань, домашніх контрольних робіт, практичних робіт.

3.2. Основними видами навчальних занять за дистанційною формою є: лекція, семінар, урок, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші.

Лекція – один із видів навчального заняття в дистанційному форматі, на якому учні отримують аудіовізуальну інформацію лекційного матеріалу через засоби телекомунікаційного зв’язку в асинхронному режимі.

Семінар – це навчальне заняття, що заплановане програмою навчання, під час якого відбувається обговорення вивченої теми, до якого учні готують тези виступів на підставі виконаних завдань.

Практичне заняття – це навчальне заняття, під час якого відбувається детальний розгляд школярами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формуються вміння і навички їхнього практичного застосування шляхом індивідуального виконання ними завдання (контрольних робіт), сформульованих у дистанційному курсі. Практичні заняття виконуються дистанційно, результати  для перевірки вчителем розміщуються на сервері ДН.

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, яка передбачає, що учні особисто проводять натурні або імітаційні експерименти чи дослідження з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень конкретної навчальної дисципліни. При проведенні лабораторних робіт школярі набувають практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, вимірювальною апаратурою, обчислювальною технікою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Лабораторні заняття в дистанційному навчанні в залежності від рівня матеріально-технічної оснащеності, можливостей створення і використання віртуальних лабораторій проводяться дистанційно з використанням відповідних моделюючих програм (емуляторів), віртуальних лабораторій тощо.

Консультація – це елемент освітнього процесу, за яким учні дистанційно отримують відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування (у формі чату, форуму та особистих повідомлень).

3.3. Лекція, консультація, семінар, урок проводяться з учнями дистанційно у синхронному чи асинхронному режимі відповідно до навчального плану.

3.4. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному чи асинхронному режимі.

3.5. Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

3.6. Лабораторне заняття проводиться дистанційно з використанням відповідних віртуальних тренажерів і лабораторій.

3.7. До інших видів навчальних занять при здійсненні освітнього процесу належать ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види занять можуть проводитись дистанційно у синхронному чи асинхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

3.8. Контрольні роботи з навчальних предметів за дистанційною формою навчання можуть здійснюватись відповідно до рішення закладу освіти дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеоконференцій зв’язку за умови забезпечення аутентифікації того, хто навчається.

3.9.Створення та поповнення інформаційних ресурсів  дистанційного навчання здійснюється учителями-предметниками закладу освіти.

4. Особливості організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання

4.1. У закладі освіти використання технологій дистанційного навчання зорієнтоване на здобувачів освіти, що перебувають на карантині і не мають медичних протипоказань до занять із комп’ютерною технікою. Наявність таких протипоказань встановлюється на підставі медичного висновку чи іншого документа, виданого закладом охорони здоров’я та добровільно поданого батьками до закладу освіти. Якщо заклад освіти організовує дистанційне навчання в умовах карантину або інших надзвичайних обставин, доцільно погодити з одним із батьків учня, який має протипоказання, форми взаємодії педагогічних працівників з ним і засоби навчання, що можуть застосовуватися.

4.2. Дотримання санітарних правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, вправ для очей та постави, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, тривалості виконання домашніх завдань.

4.3. Створення умов для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з особливими освітніми потребами ( застосування допоміжних технологій навчання, підтримка з боку асистента вчителя або асистента учня), надання додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку.

4.4. Використання доступних засобів комунікації для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин.

4.5. Оприлюднити на веб-сайті Ліцею інформацію про організацію дистанційної форми здобуття освіти.

4.6. Дотримання вимог щодо захисту персональних даних учасників освітнього процесу в електронному освітньому середовищі.

5. Оцінювання результатів дистанційного навчання

5.1. Учні, які здобувають освіту за дистанційною формою, обов’язково проходять формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання.

5.2. Види та періодичність оцінювання при використанні технологій дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти визначаються відповідно до форми здобуття освіти (наприклад, лише річне оцінювання для екстернів).

5.3. Результати досягнень фіксуються у класних журналах та свідоцтвах досягнень.

5.4. Оцінювання може відбуватися очно або дистанційно (з дотриманням академічної доброчесності).

5.5. У класному журналі зазначати режим проведення конкретного навчального заняття. Відмітка про відсутність учня може робитися лише під час навчального заняття в синхронному режимі. Проведення всіх занять датується відповідно до календарно-тематичного планування.

6. Забезпечення дистанційного навчання

6.1. Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:

 • методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;
 • змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів навчального плану/навчальної програми підготовки.

6.2. Організація дистанційного навчання має забезпечувати регулярну змістовну взаємодію суб’єктів дистанційного навчання.

6.3. Заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм підтримки в освітньому процесі.

6.4. Керівник закладу освіти забезпечує організацію освітнього процесу під час дистанційного навчання та здійснення контролю за виконанням освітніх програм.

6.5. Педагогічні працівники закладу повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання.

7. Сервіси, за допомогою яких можна організувати дистанційне навчання

7.1. LMS (Learning management system – система керування навчанням) наприклад Moodle, який можна безкоштовно налаштувати на веб сервісі https://www.gnomio.com/ або розгорнути на власному веб сервері.

7.2. Google Classroom (https://classroom.google.com/) – сервіс Google, за допомогою якого можна організувати дистанційне навчання з використанням сервісів Google (Диск, Форми, Документи, Таблиці, Презентації, Blogger, Youtube, Hangouts).

7.3. Інформаційно-комунікаційна автоматизована система «Єдина Школа» (https://eschool-ua.com/#/) – призначена для закладів освіти, учнів та їх батьків, а також для органів управління освіти, електронний журнал, електронний щоденник, розклад, тощо.

8. Організація роботи закладу при змішаній формі навчання

8.1. Змішане навчання – це поєднання онлайн та офлайн-навчання в один ланцюжок, що творить «навчальний досвід» учня та самодостатній логічний курс чи предмет. При змішаному навчанні теорія, яку учень опрацьовує онлайн (чи то у формі самостійного прочитання матеріалів, чи при перегляді демонстраційних відео, чи при перегляді відеозапису лекції вчителя, чи у формі гри), знаходять своє застосування офлайн (тобто у приміщенні закладу під час занять). Усі активності та заняття, що відбуваються в закладі, мають поєднуватись та на практиці закріпляти знання, здобуті учнем при самостійній роботі онлайн.

8.2. Для організації онлайн (відео) уроку вчителі використовують програми «Єдина школа), Google-meet.

 • Функції системи дистанційного навчання

9.1 Система дистанційного навчання в закладі освіти здійснюється з використанням навчальної інформації, розміщеної на сайті Академічного ліцею «Спектр» Новокаховської міської ради.

9.2. Поточна координація роботи вчителя та здобувачів освіти  щодо виконання та перевірки домашніх завдань, різних видів контролю здійснюється на корпоративних електронних поштах учителів.

 1. Керування системою дистанційного навчання

10.1. Загальне керування системою дистанційного навчання (ДН) здійснює директор, забезпечуючи проведення заходів для здійснення дистанційного навчання за обраними напрямами (спеціальностями) за всіма видами освітньої діяльності; контроль якості та мотивацію учасників впровадженням дистанційного навчання в закладі освіти.

10.2. Оперативне керування ДН здійснює заступники директора з НВР; забезпечення методичної, системотехнічної та матеріально-технічної підтримки дистанційного навчання.

Загальний алгоритм дій щодо організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин.

 1. Адміністрація Ліцею:
  1. Вивчає нормативно-правову базу з організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин.
  1. Проводить моніторинг забезпеченості та наявності умов для дистанційного навчання в учнів закладу освіти.
  1. Проводить моніторинг дистанційних платформ і цифрових сервісів та затверджує ті, які найбільше підходитимуть учням і педагогам для організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час надзвичайних обставин з урахуванням особливостей освітнього процесу закладу освіти.
  1. Організовує навчання педагогічного колективу
  1. Проводить роботу щодо внесення змін у календарно-тематичне планування учителів з метою інтеграції та ущільнення навчального матеріалу із затвердженням цих змін.
  1. Затверджує оновлені розклади уроків і навчальних занять, груп продовженого дня, корекційно-розвиткових занять тощо.
  1. Забезпечує функціонування й оновлення сайту закладу освіти у закладці «Дистанційне навчання», у якому розміщуються посилання для опрацювання та виконання учнями.
  1. Розробляє та доводить до відома працівників порядок обліку робочого часу та ведення необхідної документації.
  1. Затверджує режим роботи педагогічних працівників в умовах дистанційного навчання.
  1. Сприяє поширенню досвіду роботи педагогів на сайті закладу освіти та інших освітніх інформаційних ресурсах.
  1. Проводить онлайн-наради, семінари, вебінари, консультації, відеоконференції з педагогічними працівниками.
  1. Розробляє заходи щодо забезпечення різних форм зв’язку з батьками, організовує роботу консультаційних онлайн пунктів.    

2. Педагогічні працівники:

2.1 Вивчають стан забезпеченості і можливостей учнів щодо дистанційного навчання.

2.2 Вносять зміни до календарно-тематичного планування та ущільнення навчального матеріалу.

2.3 Здійснюють самоосвітню роботу з вивчення технологій дистанційного навчання

2.4 Виконують освітню програму для досягнення учнями передбачених результатів навчання, тобто надають інформацію щодо обсягу та змісту навчального матеріалу, завдань на його закріплення, перевіряють й оцінюють їх та надають відгуки на виконані завдання, використовуючи відповідну електронну освітню платформу, комунікаційні онлайн сервіси та інструменти; співпрацюють з усіма учасниками освітнього процесу.

2.5 Учителі закладу освіти в години, відповідно до розкладу, знаходяться в онлайн режимі. У цей час учні, можуть цими послугами скористатися, зв’язавшись із педагогом через онлайн ресурси. Учителі-предметники можуть попрацювати індивідуально з тими дітьми, які цього потребують.

2.6 Після закінчення карантинних обмежень проводять моніторинг засвоєння навчального матеріалу, організовують за потреби коригувальне навчання.

3. Здобувачі освіти:

3.1 Здійснюють регулярну та змістовну взаємодію з педагогічними працівниками в синхронному або асинхронному режимі відповідно до розкладу занять з метою виконання освітньої програми для досягнення передбачених навчальними програмами результатів навчання; опрацьовують зміст навчального матеріалу, завдання на його закріплення, виконують творчу, навчально – дослідницьку роботу, беруть участь у підсумкових роботах, тестуваннях тощо, використовуючи електронну освітню платформу, доступні комунікаційні онлайн сервіси та інструменти

3.2 Опрацьовують відгуки на виконані завдання, рекомендації, надані вчителями,

3.3 Дотримуються принципів академічної доброчесності.

4. Батьки (відповідно до п.13 розділу 1 Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 08.09.2020 р. №1115):

4.1 Сприяють виконанню дитиною освітньої програми, навчальних програм з окремих предметів, дбають про психічне і фізичне здоров’я дітей, формують у них навички здорового способу життя

4.2 Сприяють дотриманню дітьми академічної доброчесності в освітньому процесі.

4.3 Якщо батьки під час організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання не виконують свої обов’язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти інформує про це відповідну службу у справах дітей.

Слідкувати за нами:

Comments are closed.